16.11.2023, 18:00—22:00
#1: perpetuum broodbile - Jonas & Sarah (i.k.v. New Horizons)

DALL E 2023 08 27 14 25 51

Met per­pe­tu­um brood­bi­le’ geven kun­ste­naars­duo Jonas & Sarah vorm en kleur aan de monu­men­ta­le ban­ner die op de stel­lin­gen van maak­leer­plek zal prij­ken. Het werk maakt deel uit van Fringe’, een ten­toon­stel­lings­par­cours i.k.v. het stad­fes­ti­val New Horizons — Dieric Bouts’ waar­in opko­men­de kun­ste­naars en nieu­we stem­men aan bod komen.


per­pe­tu­um broodbile


In per­pe­tu­um brood­bi­le’ ver­beeldt het kun­ste­naars­duo Jonas & Sarah de meta­mor­fo­se van de tar­we­kor­rel aan de hand van een col­la­ge met als basis­ma­te­ri­aal zout­deeg. De tar­we­kor­rel slaat in zijn ver­schil­len­de gedaan­tes een brug tus­sen de ten­toon­stel­lings­plek — maak­leer­plek is de voor­ma­li­ge graan­maal­de­rij de Molens van Orshoven — en de bro­den die veel­vul­dig aan­we­zig zijn in het oeu­vre van Dirk Bouts.

Het werk ont­vouwt zich als een twee­luik. Langs de ene kant het spel­bord waar tar­we zich schijn­baar zelf­stan­dig trans­for­meert van zaad tot brood om zich dan weer te ont­bin­den in een stel­sel van ano­nie­me inge​wan​den​.In het twee­de luik ver­schuift het per­spec­tief en zien we pion­nen en spe­lers op en rond het bord ver­schij­nen. De trans­for­ma­tie lijkt dan toch gespeeld te wor­den en niet zich­zelf te spelen.

Jonas & Sarah


Sarah Lauwers, °1997, stu­deer­de Vrije Kunsten aan Sint-Lukas Brussel. Jonas Beerts, °1997, stu­deer­de Beeldende Kunst aan KASK in Gent. Als Sarah & Jonas delen ze hun inte­res­se in een hybri­de wereld waar het digi­ta­le en fysie­ke samen­ko­men. Met hun werk ver­ken­nen ze the­ma’s zoals kwets­baar­heid, maak­baar­heid en radi­ca­le ver­beel­ding. Klei, hout, tex­tiel, kar­ton en ande­re alge­meen beschik­ba­re mate­ri­a­len ver­vlech­ten ze met video en live came­ra tot speel­se universums.

Een monu­men­ta­le ban­ner voor maakleerplek


Jonas & Sarah, die hun ate­lier in res­pec­tie­ve­lijk maak­leer­plek en BAC ART LAB heb­ben, leve­ren met per­pe­tu­um’ brood­bi­le’ het eer­ste kun­ste­naars­ont­werp voor de ban­ner die de oost­ge­vel van maak­leer­plek siert. Deze monu­men­ta­le ban­ner, die meer dan 140 vier­kan­te meter beschrijft, zal jaar­lijks door een nieu­we artis­tie­ke prak­tijk vorm­ge­ge­ven wor­den en zo een nieuw kunst­werk intro­du­ce­ren in de publie­ke ruim­te van de Vaartkom.