Verzamelingen

Studio Edities

De Studio-resi­den­ten van Cas-co ont­wik­ke­len jaar­lijks nieu­we edi­ties. Het medi­um, de opla­ge en de prijs wordt steeds bepaald door de kun­ste­naars zelf. Cas-co zoekt steeds naar nieu­we gele­gen­he­den om de edi­ties te tonen en te ver­ko­pen, bij­voor­beeld tij­dens Open Studio’s. Daarnaast kan je de edi­ties steeds recht­streeks bij de kun­ste­naar in kwes­tie te kopen door sim­pel­weg een mail­tje te stu­ren of af te spreken.