19.10.2023, 11:30—14:00
Anne-Françoise Lesuisse

69 A1878

Foto/​Photo: Laetitia Bica


NED


Op 19 okto­ber ont­vangt Cas-co cura­tor Anne-Françoise Lesuisse voor een lunch talk en stu­dio visits. Lesuisse heeft een doc­to­raat in film­stu­dies aan de Universiteit van Luik. Ze is sinds 2010 artis­tiek direc­teur van het BIP (Biennale de l’Image Possible à Liège) en coör­di­na­tor van het mas­ter­pro­gram­ma Fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent, België. Tijdens de talk (11u30 — 12u30) ver­telt Lesuisse o.a. over haar prak­tijk, ver­le­den en toe­kom­sti­ge pro­jec­ten en actu­e­le inte­res­ses. Nadien kan u aan­schui­ven voor een goed gesprek en demo­cra­tisch geprijs­de lunch.

ENG


On October 19, Cas-co will recei­ve cura­tor Anne-Françoise Lesuisse for a lunch lec­tu­re and stu­dio visits. Lesuisse has a PhD in Film Studies from the University of Liège. She is the artis­tic direc­tor of the BIP ( Biennale de l’Image Possible à Liège ) sin­ce 2010 and the coo­r­di­na­tor of the Masters pro­gram­me in Photography at the The Royal Academy of Fine Arts (KASK) in Ghent, Belgium. During the talk (11.30 a.m. — 12.30 p.m.) Lesuisse talks about her prac­ti­ce, past and futu­re pro­jects and cur­rent inte­rests. Afterwards you can join us for a good con­ver­sa­ti­on and demo­cra­ti­cally pri­ced lunch.