Nathan Vrebos


Studio Minckelers
Periode: 25.09.2023—25.07.2024

NED


Nathan Vrebos (1999, Leuven) is ont­wer­per en bri­co­leur wonend en wer­kend in Leuven. Hij stu­deer­de Productdesign aan Luca school of Arts in Genk en behaal­de daar zijn mas­ter­di­plo­ma in 2022. Dit vul­de hij het daar opeen­vol­gen­de jaar aan met een oplei­ding schijn­wer­ker-meu­bel­ma­ker in Mechelen.


ENG


Nathan Vrebos (1999, Leuven) is a desig­ner and bri­co­leur living and wor­king in Leuven. He stu­died Product Design at Luca School of Arts in Genk and obtai­ned his mas­ter’s degree the­re in 2022. He sup­ple­men­ted this with a trai­ning cour­se as a cabi­net maker in Mechelen the fol­lo­wing year.


Website
DSC 6847 Mycelium Tubes 1 Nathan Vrebos 2 Nathan Vrebos 4 Nathan Vrebos 7

Nathan Vrebos

NED


Stammend uit een fami­lie van bri­co­leurs groei­de Nathan Vrebos op tus­sen aller­lei gereed­schap­pen en mate­ri­a­len. Onder bege­lei­ding van zijn vader en groot­va­der leer­de hij van kinds af aan met zijn han­den wer­ken. Hij com­bi­neert een natuur­lij­ke hang naar hand­werk met een gro­te inte­res­se voor de bre­de­re con­text van mate­ri­a­len en tech­nie­ken. In zijn prak­tijk ver­taalt dit zich in een pro­ces gedre­ven ont­werp aan­pak, waar­bij hij vorm geeft aan objec­ten in dia­loog met de tech­nie­ken en mate­ri­a­len die hij gebruikt. 


ENG


Originating from a fami­ly of bri­co­leurs, Nathan Vrebos grew up among all kinds of tools and mate­ri­als. Under the guid­an­ce of his father and grand­fa­ther, he lear­ned to work with his hands from an ear­ly age. This back­ground trans­la­tes into a pro­cess-dri­ven design appro­ach, whe­re he blends an instinc­ti­ve attrac­ti­on towards han­di­craft with curi­o­si­ty towards all kinds of media, tech­ni­ques and mate­ri­als and whe­re he sha­pes his objects in a con­sis­tent dia­lo­gue with all the­se components.