AgNo3000


maakleerplek
Periode: 01.09—31.12.2022
3 2 2

AgNo3000

Ward Collin en Wouter Elsen wer­ken onder de naam AgNo3000 samen rond het his­to­ri­sche foto­gra­fi­sche pro­cé­dé wet pla­te col­lo­di­on. Het pro­cé­dé ligt op het kruis­punt van kunst en ambacht en met hun onder­zoek wil­len ze ener­zijds uit­die­pen hoe foto­gra­fie in de 19e eeuw beleefd werd, ander­zijds onder­zoe­ken hoe dit his­to­ri­sche pro­ces een plaats kan krij­gen in de snel­heid van het digi­ta­le tijd­perk in de 21e eeuw. Tijdens deze resi­den­tie scha­ven ze hun his­to­ri­sche tech­nie­ken bij en wer­ken aan hun eigen artis­tie­ke prak­tijk. Tegelijkertijd onder­zoe­ken ze ook hoe ze hun ver­wor­ven ken­nis en inzich­ten in het ver­tra­gen, in de kracht van pro­ces­ma­tig te werk gaan, kun­nen delen met scho­len en jongeren.