Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda


Studio Vaartstraat
Periode: 01.03.2021—…

Elise Eeraerts (°1986, Mechelen, BE) stu­deer­de aan the Institute fur Raumexperimente, Klasse Olafur Eliasson in Berlijn en aan LUCA School of Arts in Brussel. 

Roberto Aparicio Ronda (°1981, Burgos, ES) stu­deer­de archi­tec­tuur met een spe­ci­a­li­sa­tie in res­tau­ra­tie van artis­tiek erf­goed aan E.T.S. Arquitectura in Valladolid, Spanje en beel­den­de kun­sten aan Universidad del País Vasco/​Euskal Herriko Unibertsitatea in Bilbao, Spanje.


Website
Aparicio Eeraerts Burning Mass 1 Aparicio Eeraerts Burning Mass 2 Aparicio Eeraerts Plan44 1 Aparicio Eeraerts Pigeon Tower Lo Aparicio Eeraerts Niseko 2 Aparicio Eeraerts Niseko 1

Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda

Aparicio/​Eeraerts werd in 2012 opge­richt door Roberto Aparicio Ronda en Elise Eeraerts. Het duo heeft ver­schil­len­de ach­ter­gron­den; res­pec­tie­ve­lijk in archi­tec­tuur en in beel­den­de kunst. Hun acti­vi­teit bevindt zich op de snij­lijn tus­sen bei­de domei­nen. Eeraerts en Aparicio han­te­ren de ver­schil­len­de metho­do­lo­gie­ën en con­cep­ten uit kunst en archi­tec­tuur om bepaal­de ruim­te­lij­ke eigen­schap­pen en kwa­li­tei­ten te onder­zoe­ken. Deze mul­ti­dis­ci­pli­nai­re, onder­zoeks­ge­bon­den aan­pak resul­teert in wer­ken die uit een uniek en bre­der per­spec­tief ont­staan zijn.

Het duo biedt ant­woor­den op vra­gen die een ruim­te met zich mee­draagt doot het plaat­sen van instal­la­ties in de open­ba­re ruim­te. Deze tel­kens met een bepaal­de aan­we­zig­heid, een aan­we­zig­heid gety­peerd door zijn aan­zien­lij­ke groot­te, maar zo nu en dan wel­eens door te spe­len met sub­tie­le eer­der poë­ti­sche ingrepen.