Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda


Studio Vaartstraat
Periode: 01.03.2021—…

Elise Eeraerts (°1986, Mechelen, BE) stu­deer­de aan the Institute fur Raumexperimente, Klasse Olafur Eliasson in Berlijn en aan LUCA School of Arts in Brussel. 

Roberto Aparicio Ronda (°1981, Burgos, ES) stu­deer­de archi­tec­tuur met een spe­ci­a­li­sa­tie in res­tau­ra­tie van artis­tiek erf­goed aan E.T.S. Arquitectura in Valladolid, Spanje en beel­den­de kun­sten aan Universidad del País Vasco/​Euskal Herriko Unibertsitatea in Bilbao, Spanje.


Website
Aparicio Eeraerts Burning Mass 1 Aparicio Eeraerts Burning Mass 2 Aparicio Eeraerts Plan44 1 Aparicio Eeraerts Pigeon Tower Lo Aparicio Eeraerts Niseko 2 Aparicio Eeraerts Niseko 1

Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda

Sinds 2012 ont­wik­ke­len Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re prak­tijk die zich richt op de rela­tie tus­sen kunst en archi­tec­tuur. Hun pro­jec­ten vin­den vaak plaats in het land­schap of de publie­ke ruim­te, waar site-spe­ci­fi­ci­teit, geschie­de­nis en mate­ri­aal-trans­for­ma­ties het onder­werp van hun onder­zoek vormt. Als meest pri­mi­tie­ve mate­ri­aal neemt aar­de een belang­rij­ke cen­tra­le rol in bin­nen hun prak­tijk: van ver­ken­nin­gen van land en opgra­vin­gen daar­in, tot het toe-eige­nen van diver­se grond­soor­ten en de ver­wer­king ervan tot objec­ten en ruim­te­lij­ke instal­la­ties. In hun recen­te werk onder­zoe­ken Eeraerts en Aparicio Ronda de rol van land en land­schap van­uit een kli­maat­we­ten­schap­pe­lijk per­spec­tief. Op een bij­zon­de­re manier laten ze hui­di­ge con­ven­ties uit het antro­po­ceen bot­sen met idee­ën en tra­di­ties waar­bij de mens zich de aar­de en de natuur toe-eigent.