Joseph Thabang Palframan


Studio Vaartstraat
Periode: 01.02.2023—…

ENG

I am cur­rent­ly living and wor­king in Belgium. I have degrees in Fine Art from The Royal Academy of Art Den Haag (2021) and Art History (Arts, Media and Society) from Leiden University (2021). I won the Ron Mandos Best of Graduates award which led to a resi­d­en­cy peri­od with Joep Van Lieshout (20212022). Although I am main­ly wor­king with paint, my prac­ti­ce is fluid and site-spe­ci­fic. So far my work has main­ly been about iden­ti­ty, post- and pre-colo­ni­a­list aes­the­tics and race the­o­ry from the ground up.NL

Momenteel woon en werk ik in België. Ik stu­deer­de af in de Beeldende Kunsten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (2021) en Kunstgeschiedenis (Arts, Media and Society) aan de Universiteit van Leiden (2021). Ik won de Ron Mandos Best of Graduates award die leid­de tot een resi­den­tie­pe­ri­o­de bij Joep Van Lieshout (20212022). Hoewel ik voor­na­me­lijk met verf werk, is mijn prak­tijk flu­ï­de en loca­tie­spe­ci­fiek. Tot nu toe gaat mijn werk voor­al over iden­ti­teit, post- en pre­ko­lo­ni­a­lis­ti­sche esthe­tiek en rassentheorie.


Website
IMG 1420 Unnamed 2 IMG 5141 IMG 1458 IMG 0409 IMG 4427 min

Joseph Thabang Palframan

ENG

How can the arts be res­pon­si­ve to the diver­se needs of the com­mu­ni­ty? It’s impor­tant to have a clear under­stan­ding of who com­pri­ses the public” to effec­ti­ve­ly address this question.

I belie­ve in the effi­ci­en­cy of diver­si­ty. It is effi­cient becau­se of the ran­ge of appro­a­ches to pro­blem sol­ving it offers. Being a mix of both African and European, under­stan­ding the com­plex his­to­ry bet­ween England and Botswana, Netherlands and South Africa is not only an inves­ti­ga­ti­on into post-/pre-colo­ni­al the­o­ry but is an impor­tant part of my per­so­nal journey.

As a stu­dent, I often ques­ti­o­ned the effect that mys­ti­fi­ca­ti­on has had on art­his­to­ri­cal nar­ra­ti­ves and dis­cus­sed how art insti­tu­ti­ons func­ti­on as myst-making machi­nes” in my the­sis. Regarding this research, myst’ has beco­me a key com­po­nent of my work. I aim for bru­tal” hone­sty, recog­ni­zing the impor­tan­ce of under­stan­ding how mys­ti­fi­ca­ti­on affects the vie­wer, as well as the dif­fe­ren­ces bet­ween demys­ti­fi­ca­ti­on and decon­struc­ti­on (struc­tu­ra­lism).

Currently, I am focu­sing on pain­ting African arti­facts from both pri­va­te and public col­lec­ti­ons, inclu­ding the Royal Museum for Central Africa in Tervuren. I feel the­se arti­facts are in Europe for a rea­son, as if car­rying a mes­sa­ge from the past to help gui­de the dias­po­ra. Currently, I feel like they can help me com­pre­hend alter­na­ti­ve his­to­ries of aesthetics. 

My artis­tic pro­cess invol­ves explo­ring the human touch in our tech­no­lo­gi­cal age through pain­ting from life. As Ashraf Jamal once said, Africa will pro­vi­de the world with a human face”, an idea that ori­gi­na­ted with South African thin­ker Steve Biko and con­ti­nues to inspi­re me.NL

Hoe kun­nen de kun­sten inspe­len op de uit­een­lo­pen­de behoef­ten van de gemeen­schap? Het is belang­rijk om goed te begrij­pen wie het publiek” is om deze vraag effec­tief te kun­nen beant­woor­den.

Ik geloof in de effi­ci­ën­tie van diver­si­teit. Het is effi­ci­ënt van­we­ge de ver­schil­len­de bena­de­rin­gen van pro­bleem­op­los­sing die het biedt. Omdat ik een mix ben van zowel Afrikaans als Europees, is het begrij­pen van de com­plexe geschie­de­nis tus­sen Engeland en Botswana, Nederland en Zuid-Afrika niet alleen een onder­zoek naar post-/pre­ko­lo­ni­a­le the­o­rie, maar ook een belang­rijk onder­deel van mijn per­soon­lij­ke reis.

Als stu­dent heb ik me vaak afge­vraagd welk effect mys­ti­fi­ca­tie heeft gehad op kunst­his­to­ri­sche ver­ha­len en in mijn scrip­tie heb ik bespro­ken hoe kunst­in­stel­lin­gen func­ti­o­ne­ren als myst-making machi­nes”. Met betrek­king tot dit onder­zoek is myst’ een belang­rijk onder­deel van mijn werk gewor­den. Ik streef naar bru­ta­le” eer­lijk­heid en erken het belang van het begrij­pen hoe mys­ti­fi­ca­tie de kij­ker beïn­vloedt, even­als de ver­schil­len tus­sen demys­ti­fi­ca­tie en decon­struc­tie (struc­tu­ra­lis­me).

Momenteel richt ik me op het schil­de­ren van Afrikaanse arte­fac­ten uit zowel pri­vé- als open­ba­re col­lec­ties, waar­on­der het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Ik heb het gevoel dat deze arte­fac­ten niet voor niets in Europa zijn, als­of ze een bood­schap uit het ver­le­den met zich mee­dra­gen om de dias­po­ra te bege­lei­den. Op dit moment heb ik het gevoel dat ze me kun­nen hel­pen om alter­na­tie­ve geschie­de­nis­sen van esthe­tiek te begrijpen.

In mijn artis­tie­ke pro­ces ver­ken ik de men­se­lij­ke maat in ons tech­no­lo­gi­sche tijd­perk door naar het leven te schil­de­ren. Zoals Ashraf Jamal ooit zei: Afrika zal de wereld een men­se­lijk gezicht geven”, een idee dat afkom­stig is van de Zuid-Afrikaanse den­ker Steve Biko en mij blijft inspireren.