PO MAAK 0098 Stijn Bollaert min
Over

De wer­king van Cas-co in maak­leer­plek is opge­bouwd rond­om vijf ate­liers. Hier faci­li­teert Cas-co inno­va­tie­ve leer­tra­jec­ten en cross-sec­to­ra­le samen­wer­kin­gen tus­sen kun­ste­naars, bedrij­ven, ken­nis­in­stel­lin­gen en Leuvenaars. De focus van het pro­gram­ma ligt op het samen­spel tus­sen kunst, ont­wik­ke­ling, tech­no­lo­gie en burgerschap. 

maak­leer­plek geeft een nieu­we invul­ling aan de Molens Van Orshoven, een oude indu­stri­ë­le site gele­gen aan de Vaartkom. De opzet van maak­leer­plek was een ini­ti­a­tief van de stad Leuven en pro­fi­leert zich als een open plek waar alle Leuvenaars samen din­gen kun­nen maken, ken­nis uit­wis­se­len en mate­ri­a­len delen. Het is een ESF-pio­­nier­s­pro­ject bin­nen de Vlaamse tran­si­tie­ruim­te leven, leren en wer­ken in 2050”. In maak­leer­plek krijgt ieder­een die dit wil de tijd en ruim­te om te zoe­ken naar ant­woor­den op diver­se maat­schap­pe­lij­ke, soci­a­le, eco­no­mi­sche, eco­lo­gi­sche en cul­tu­re­le uit­da­gin­gen van van­daag én mor­gen. Cas-co schrijft zich vol­le­dig in in de filo­so­fie van maak­leer­plek, van­uit de over­tui­ging dat kun­ste­naars actief bij­dra­gen aan het ana­ly­se­ren, visu­a­li­se­ren en rea­li­se­ren van duur­zame toekomstbeelden. 

Momenteel zijn er op maak­leer­plek ver­schil­len­de soor­ten kunst­prak­tij­ken gevestigd:

  • Drie ate­liers wor­den ter beschik­king gesteld aan star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars die aan­slui­ting vin­den bij het ver­haal van maak­leer­plek. In 2023 wor­den deze inge­vuld door Amber Roucourt, Maarten De Laet en Jan Van Eijgen;
  • AgNO3000 is een samen­wer­king tus­sen foto­gra­fen Wouter Elsen en Ward Collin. Wouter en Ward ont­vin­gen een beurs van de Vlaamse Overheid om his­to­ri­sche foto­gra­fi­sche pro­ces­sen (op basis van wet pla­te’ col­lo­di­um en zil­ver­ni­traat) te onder­zoe­ken, con­ser­ve­ren en er in een heden­daags kader mee te expe­ri­men­te­ren. Iedereen kan in hun ate­lier op maak­leer­plek terecht om met col­lo­di­um te leren fotograferen;
  • Sammy Ben Yakoub is, tot slot, Teacher-in-Residence in maak­leer­plek. Hij ont­wik­kelt er zijn prak­tijk op het snij­vlak van edu­ca­tie en cre­a­tie, brengt loka­le ten­den­sen in dit domein in kaart en onder­steunt deze waar mogelijk. 

Daarnaast stel­len Cas-co en maak­leer­plek hun ruim­te, wan­neer moge­lijk, open om tij­de­lij­ke artis­tie­ke pro­jec­ten moge­lijk te maken, gaan­de van lokaal breed cre­a­tief werk, tot kunst­edu­ca­tie­ve projecten.

MDC CASCO 01 011 LR

Activiteiten

PO MAAK 0788 Stijn Bollaert min