PO MAAK 0098 Stijn Bollaert min
Over

Studio maak­leer­plek staat voor de vijf ate­liers op de site van maakleerplek. 

maak­leer­plek geeft een nieu­we invul­ling aan de Molens Van Orshoven, een oude indu­stri­ë­le site gele­gen aan de Vaartkom. In maak­leer­plek krijgt ieder­een die dit wil de tijd en ruim­te om te zoe­ken naar ant­woor­den op diver­se maat­schap­pe­lij­ke, soci­a­le, eco­no­mi­sche, eco­lo­gi­sche en cul­tu­re­le uit­da­gin­gen van van­daag én mor­gen. Cas-co schrijft zich vol­le­dig in in de filo­so­fie van maak­leer­plek, van­uit de over­tui­ging dat kun­ste­naars actief bij­dra­gen aan het ana­ly­se­ren, visu­a­li­se­ren en rea­li­se­ren van duur­zame toe­komst­beel­den. Naast indi­vi­du­e­le ate­liers, faci­li­teert Cas-co op maak­leer­plek een open labo­wer­king die kun­ste­naars, bedrij­ven, ken­nis­in­stel­lin­gen en Leuvenaars samenbrengt. 

Momenteel zijn er in stu­dio maak­leer­plek ver­schil­len­de soor­ten kunst­prak­tij­ken gevestigd:

  • Drie ate­liers wor­den ter beschik­king gesteld aan star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars die aan­slui­ting vin­den bij het ver­haal van maak­leer­plek. In 2023 wor­den deze inge­vuld door Amber Roucourt, Maarten De Laet, Jonas Beerts en Jan Van Eijgen;
  • AgNO3000 is een samen­wer­king tus­sen foto­gra­fen Wouter Elsen en Ward Collin. Wouter en Ward ont­vin­gen een beurs van de Vlaamse Overheid om his­to­ri­sche foto­gra­fi­sche pro­ces­sen (op basis van wet pla­te’ col­lo­di­um en zil­ver­ni­traat) te onder­zoe­ken, con­ser­ve­ren en er in een heden­daags kader mee te expe­ri­men­te­ren. Iedereen kan in hun ate­lier op maak­leer­plek terecht om met col­lo­di­um te leren fotograferen;
  • Sammy Ben Yakoub is, tot slot, Teacher-in-Residence in maak­leer­plek. Hij ont­wik­kelt er zijn prak­tijk op het snij­vlak van edu­ca­tie en cre­a­tie, brengt loka­le ten­den­sen in dit domein in kaart en onder­steunt deze waar mogelijk.

Daarnaast stel­len Cas-co en maak­leer­plek hun ruim­te, wan­neer moge­lijk, open om tij­de­lij­ke artis­tie­ke pro­jec­ten moge­lijk te maken, gaan­de van lokaal breed cre­a­tief werk, tot kunst­edu­ca­tie­ve projecten.

Casco 06 09 jw web res 3

Activiteiten

PO MAAK 0788 Stijn Bollaert min