MDC CASCO 01 001 LR
Over

De wer­king van Cas-co in maak­leer­plek is opge­bouwd rond­om twee pro­ject­re­si­den­ties, een Open Atelier en een Teacher-in-resi­­den­­ce. Hier faci­li­teert Cas-co inno­va­tie­ve leer­tra­jec­ten en cross-sec­to­ra­le samen­wer­kin­gen tus­sen kun­ste­naars, bedrij­ven, ken­nis­in­stel­lin­gen en Leuvenaars. De focus van het pro­gram­ma ligt op het samen­spel tus­sen kunst, ont­wik­ke­ling, tech­no­lo­gie en burgerschap. 

maak­leer­plek geeft een nieu­we invul­ling aan de silo’s van Leuven en de Molens Van Orshoven, een oude indu­stri­ë­le site gele­gen aan de Vaartkom. maak­leer­plek is een ini­ti­a­tief van de stad Leuven en pro­fi­leert zich als een open plek waar alle Leuvenaars samen din­gen kun­nen maken, ken­nis uit­wis­se­len en mate­ri­a­len delen. Het is een ESF-pio­­nier­s­pro­ject bin­nen de Vlaamse tran­si­tie­ruim­te leven, leren en wer­ken in 2050”. In maak­leer­plek krijgt ieder­een die dit wil de tijd en ruim­te om te zoe­ken naar ant­woor­den op diver­se maat­schap­pe­lij­ke, soci­a­le, eco­no­mi­sche, eco­lo­gi­sche en cul­tu­re­le uit­da­gin­gen van van­daag én mor­gen. Cas-co schrijft zich vol­le­dig in in de filo­so­fie van maak­leer­plek, van­uit de over­tui­ging dat kun­ste­naars actief bij­dra­gen aan het ana­ly­se­ren, visu­a­li­se­ren en rea­li­se­ren van duur­zaame toekomstbeelden. 

In twee open­schuif­ba­re con­tai­ners, onder­in de beton­nen silo’s, krij­gen kun­ste­naars de kans om gedu­ren­de twee tot drie maan­den te expe­ri­men­te­ren met idee­ën over par­ti­ci­pa­tief en cross-sec­to­raal samen­wer­ken. De kun­ste­naars krij­gen naast ruim­te onder­steu­ning in de vorm van een bud­get, hulp bij het leg­gen van ver­bin­din­gen met acto­ren bin­nen en bui­ten de cul­tu­re­le wereld en het vin­den van rele­van­te pre­sen­ta­tie­fora. Daarnaast heb­ben alle kun­ste­naars tij­dens hun resi­den­tie­pe­ri­o­de toe­gang tot het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma van Cas-co. Aan het ein­de van de pro­ject­re­si­den­tie volgt een show­ca­se, waar­bij de kun­ste­naars hun work-in-pro­gress kun­nen pre­sen­te­ren aan experts, stu­den­ten, bedrij­ven en cul­tu­re­le spe­lers. Vanuit maak­leer­plek bouwt Cas-co stap voor aan een sterk cross-sec­to­raal net­werk, waar­in de resul­ta­ten van de resi­den­ties ver­der gedis­tri­bu­eerd, ont­wik­keld, gepre­sen­teerd en geva­lo­ri­seerd kun­nen wor­den. Daarnaast kun­nen som­mi­ge resi­den­ties resul­te­ren in een pre­sen­ta­tie in situ, naar­ge­lang de behoef­tes van de kun­ste­naars. De pro­ject­re­si­den­ties van Cas-co wor­den moge­lijk gemaakt door de steun van de Vlaamse Overheid.

Naast de twee pro­jecta­te­liers in de silo’s bestaat de Deelplek uit twee aan­pa­len­de ruim­tes in de Molens Van Orshoven: het Open Atelier en de werk­plaats van Teacher-In-Resi­den­ce Sammy Ben Yakoub. Het Open Atelier is een boek­ba­re ruim­te waar ieder­een met een tij­de­lij­ke nood aan ruim­te voor cre­a­tie­ve, artis­tie­ke of kunst­edu­ca­tie­ve pro­jec­ten terecht kan. Sammy ver­blijft aan maak­leer­plek om zijn hybri­de prak­tijk, op het snij­vlak van edu­ca­tie en cre­a­tie te ont­wik­ke­len, loka­le ten­den­sen op dit vlak in kaart te bren­gen en waar moge­lijk te onder­steu­nen via het Open Atelier.

MDC CASCO 01 011 LR

Activiteiten

MDC CASCO 01 014 LR