Privacybeleid

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt door Cas-co vzw, Vaartstraat 94, 3000 Leuven, voor leden­be­heer en orga­ni­sa­tie van acti­vi­tei­ten op basis van de con­trac­tu­e­le rela­tie als gevolg van uw inschrijving/​deelname. en om u op de hoog­te te hou­den van onze acti­vi­tei­ten (direct mar­ke­ting) op basis van ons gerecht­vaar­digd belang om de wer­king rond de ont­wik­ke­ling van kun­ste­naars te kun­nen ontplooien.

Indien u niet wil dat wij uw gege­vens ver­wer­ken met het oog op direct mar­ke­ting, vol­staat het ons dat mee te delen op (info@​cas-​co.​be). Via dat adres kan u ook altijd vra­gen wel­ke gege­vens wij over u ver­wer­ken en ze ver­be­te­ren of laten wis­sen, of ze vra­gen over te dra­gen. Een meer uit­ge­breid over­zicht van ons beleid op het vlak van ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens vindt u hier.