Amber Roucourt


Studio maakleerplek
Periode: 07.10.2021—…

Amber Roucourt (1998) woont in Brussel en werkt in Leuven. Ze stu­deer­de schil­der­kunst en kera­miek aan PXL MAD, School Of Arts te Hasselt. Haar sculp­tu­ra­le objec­ten bestaan hoofd­za­ke­lijk uit kera­miek in com­bi­na­tie met ande­re materialen.


Turners 1 Le verre dansant Turners Le verre dansant 1 Le verre dansant 3

Amber Roucourt

Amber Roucourt onder­zoekt de karak­ter­ei­gen­schap­pen die een vorm nodig heeft om een bewe­ging te kun­nen gene­re­ren. Haar werk bestaat uit gro­te en klei­ne beweeg­ba­re kera­mi­sche objec­ten. Ze wer­ken niet auto­ma­tisch maar dank­zij hun vorm kun­nen ze geac­ti­veerd wor­den door een draai, duw, slin­ger… Geïnspireerd door haar per­soon­lij­ke col­lec­tie van gevon­den voor­wer­pen tast ze de grens van de fra­gi­li­teit van het medi­um op een per­for­ma­tie­ve en spe­len­de manier af. 

De sculp­tu­ren en objec­ten pre­sen­te­ren zich in instal­la­ties waar­in ze inwis­sel­baar zijn. De com­bi­na­ties onder­ling zijn ein­de­loos. De wer­ken vor­men samen een groot spel zon­der veel afbakening.