Over

Opstart ate­lier­wer­king


Cas-co vzw werd opge­richt in april 2014 op ini­ti­a­tief van de stad en een aan­tal cul­tuur­part­ners, waar­on­der M — Leuven en 30CC. Cas-co werd gecon­ci­pi­eerd als de mis­sing link’ tus­sen kun­ste­naars, de pre­sen­ta­tie-instel­lin­gen en de bre­de­re cul­tu­re­le land­schap­ste­ke­ning van de Stad Leuven. Gestimuleerd door de gro­te vraag naar ruim­te voor ont­wik­ke­ling van loka­le en (inter)nationale kun­ste­naars, vat de vzw de zoek­tocht naar een fysie­ke plek voor een leven­di­ge kun­ste­naars­ge­meen­schap aan. Begin 2015 landt de orga­ni­sa­tie in een oud moder­nis­tisch pak­huis gele­gen aan de Vaartstraat nr. 94. Dit gebouw had pro­ject­ont­wik­ke­laar ViRiX drie jaar eer­der — in janu­a­ri 2012 — ver­wor­ven van AB inbev, samen met ande­re eigen­dom­men in de nabije omge­ving. Via een ter­be­schik­king­stel­ling van onbe­paal­de duur krijgt Cas-co de moge­lijk­heid om het pand een tij­de­lij­ke invul­ling te geven. Het gebouw wordt instap­klaar’ gemaakt en tegen 2016 zijn alle 14 ate­liers, samen Studio Vaartstraat’, in gebruik genomen. 


Uitbouw pro­gram­ma


Naast een ate­lier­wer­king is Cas-co van aan de start een plek waar wordt inge­zet op de ont­wik­ke­ling en onder­steu­ning van artis­tie­ke makers. M — Leuven en 30CC ont­wik­ke­len sinds 2015 hun resi­den­tie­wer­kin­gen voor beel­den­de kun­ste­naars en podi­um­kun­ste­naars van­uit Cas-co. Vanaf 2017 lan­ceert toen­ma­lig coör­di­na­tor Sammy Ben Yakoub aan­vul­lend een resi­den­tie­tra­ject voor star­ten­de kun­ste­naars, dat uit­mondt in een eer­ste solo pre­sen­ta­tie (fka N+1). De jaren die hier­op vol­gen zet coör­di­na­tor Josine De Roover vol­op in op de uit­bouw van een uit­ge­breid pro­gram­ma ter onder­steu­ning van de betrok­ken kun­ste­naars. Daarnaast wordt de inhou­de­lij­ke wer­king van Cas-co eind 2019 uit­ge­breid met een resi­den­tie-en pre­sen­ta­tie­plat­form, ver­bon­den aan een fysie­ke pre­sen­ta­tie­plek van 120m² in de cen­tra­le hal van het gebouw: Off the Grid. Het pro­gram­ma voor indi­vi­du­e­le kun­ste­naars wordt ver­der uit­ge­breid met col­lec­tie­ve resi­den­ties en een dyna­misch publiek pro­gram­ma, gestuwd door kun­ste­naars. In 2023 wordt Off the Grid ver­der uit­ge­breid met Off the Shelves en kun­ste­naars­res­tau­rant Off the Plate.

Uitbreiding: Studio Annext, maak­leer­plek en Studio Minckelers


Vanaf 2021 bouwt Cas-co haar wer­king staps­ge­wijs ver­der uit over ande­re plek­ken rond­om de Vaartkom: Cas-co is betrok­ken bij de opzet en bege­lei­ding van de eer­ste jaar­gang’ van Studio Annext in de Abdij van Keizersberg. In het voor­jaar van 2021 gaat ook het pro­ject rond­om de maak­leer­plek van start. Vanaf 2023 is Cas-co één van de trek­ken­de part­ners bij de opzet van de nieu­we maak­leer­plek vzw, die beoogt om de Leuvense makers­com­mu­ni­ty samen te bren­gen en te onder­steu­nen met een uit­ge­brei­de open labo­wer­king. In dat­zelf­de jaar breidt Cas-co haar ate­lier­wer­king uit met Studio Minckelers op een steen­worp van de uit­vals­ba­sis aan de Vaartstraat.