Over

Cas-co vzw werd opge­richt in april 2014 op ini­ti­a­tief van de stad en een aan­tal cul­tuur­part­ners, waar­on­der M — Leuven en 30CC. Cas-co werd gecon­ci­pi­eerd als de mis­sing link’ tus­sen kun­ste­naars, de pre­sen­ta­tie-instel­lin­gen en de bre­de­re cul­tu­re­le land­schap­ste­ke­ning van de Stad Leuven. 

Gestimuleerd door de gro­te vraag naar ruim­te voor ont­wik­ke­ling van loka­le en (inter)nationale kun­ste­naars, vat de vzw de zoek­tocht naar een fysie­ke plek voor een leven­di­ge kun­ste­naars­ge­meen­schap aan. Begin 2015 landt de orga­ni­sa­tie in een oud moder­nis­tisch pak­huis gele­gen aan de Vaartstraat nr. 94. Dit gebouw had pro­ject­ont­wik­ke­laar ViRiX drie jaar eer­der — in janu­a­ri 2012 — ver­wor­ven van AB inbev, samen met ande­re eigen­dom­men in de nabije omge­ving. Via een ter­be­schik­king­stel­ling van onbe­paal­de duur krijgt Cas-co de moge­lijk­heid om het pand een tij­de­lij­ke invul­ling te geven.

Het gebouw wordt instap­klaar’ gemaakt en tegen 2016 zijn alle 14 ate­liers in gebruik geno­men. Naast een ate­lier­wer­king is Cas-co van aan de start een plek waar ver­schil­len­de dyna­mie­ken en part­ners, zoals M Leuven en 30CC, samen­ko­men rond ont­wik­ke­ling en onder­steu­ning van artis­tie­ke makers. M — Leuven en 30CC ont­wik­ke­len sinds 2015 hun resi­den­tie­wer­kin­gen voor beel­den­de kun­ste­naars en podi­um­kun­ste­naars van­uit Cas-co. Vanaf 2017 lan­ceert toen­ma­lig coör­di­na­tor Sammy Ben Yakoub een bij­ko­men­de resi­dent­plek voor star­ten­de kun­ste­naars, de N+1 Project Space. 

De jaren die hier­op vol­gen zet coör­di­na­tor Josine De Roover vol­op in op de uit­bouw van een uit­ge­breid pro­gram­ma ter onder­steu­ning van de betrok­ken kunstenaars. 

Daarnaast wordt de inhou­de­lij­ke wer­king van Cas-co eind 2019 uit­ge­breid met een artist-run plat­form, ver­bon­den aan een fysie­ke pre­sen­ta­tie­plek van 120m² in de cen­tra­le hal van het gebouw: Off the, Grid. 

Vanaf 2021 bouwt Cas-co haar wer­king ver­der uit over ande­re plek­ken rond­om de Vaartkom: in het voor­jaar van 2021 gaat het pro­ject rond­om de maak­leer­plek van start en in het najaar start Cas-co met een nieu­we ate­lier­wer­king in de abdij van Keizersberg, Studio Annext.