Mresidentie yganseman 11
Over

In de M‑ruimte in Cas-co geeft M Leuven jaar­lijks ver­schil­len­de kun­ste­naars de kans om hun werk ver­der te ont­wik­ke­len. De M‑residentie ont­vangt mini­maal één beel­den­de kunst­re­si­dent en één resi­dent die zich richt op live art of performance. 

Om een bete­ke­nis­vol­le rol in hun kun­ste­naars­loop­baan te spe­len, biedt M een per­soon­lijk ont­wik­ke­lingstra­ject aan. Gedurende hun resi­den­tie kun­nen de kun­ste­naars reke­nen op een inten­sie­ve samen­wer­king en bege­lei­ding van M Leuven, gaan ze in gesprek met ver­schil­len­de cura­to­ren en kunst­pro­fes­si­o­nals en kun­nen ze gebruik maken van het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma van Cas-co. Daarnaast krij­gen ze de tijd en ruim­te om nieuw werk te maken en publiek te tonen.

Meer infor­ma­tie over de M‑Residentie.

C Lore Stessel 9 Alice Van der Wielen © Lore Stessel

Activiteiten

MDC CASCO 02 067 LR