Praktisch

In 2015 trans­for­meer­de Cas-co een leeg­staand indu­stri­eel maga­zijn­ge­bouw aan de Vaartstraat 94 in een ate­lier­ge­bouw met plaats voor lang­du­ri­ge en kort­lo­pen­de resi­den­ties. In het voor­jaar van 2021 breid­de Cas-co uit met twee pro­ject­re­si­den­ties in maak­leer­plek, op 5 minu­ten wan­de­len van Cas-co Vaartstraat. Eind 2021 kwa­men er nog zes ate­liers voor kun­ste­naars bij in de Abdij Van Keizersberg. Alle plek­ken situ­e­ren zich rond­om de Vaartkom, een oude indu­stri­ë­le site rond­om de Vaart en de Dijle waar vol­op nieu­we kan­sen voor artis­tie­ke makers gecre­ëerd worden. 

Vaartstraat 94

Vaartstraat 94
3000 Leuven

Google Maps

Het hoofd­ge­bouw van Cas-co situ­eert zich op de Vaartstraat, ach­ter de stu­den­ten­re­si­den­tie #94 en op een steen­worp van de Vaartkom. In het voor­ma­li­ge indu­stri­ë­le pand, met een tota­le bruik­ba­re opper­vlak­te van zo’n 1350m², hui­zen veer­tien ate­liers, drie gedeel­de werk­plek­ken, drie resi­den­tie­plek­ken, het kan­toor van het per­so­neel van Cas-co, een poly­va­len­te ruim­te en een ruim­te voor pre­sen­ta­tie, talks, work­shops etc.

maakleerplek

Stapelhuisstraat 13/15
3000 Leuven

Google Maps

maak­leer­plek is een plek waar Leuvense bedrij­ven, scho­len, kun­ste­naars en inwo­ners samen leren, maken en wer­ken. Cas-co is de trek­ker van de Deelplek Ateliers, één van de vele deel­plek­ken die maak­leer­plek rijk is. De deel­plek omvat twee ate­liers voor pro­ject­re­si­den­ties, het vas­te ate­lier van Sammy Ben Yakoub en het Open Atelier.

Annext - Abdij van Keizersberg

Mechelsestraat 202

3000 Leuven

Google Maps

Labora is een denk‑, maak- & werk­plek voor ieder­een, geves­tigd in Abdij Keizersberg. Voor Studio Annext, de samen­wer­king tus­sen Cas-co en Labora, wor­den er zes ate­liers ter beschik­king gesteld aan jon­ge kun­ste­naars. De ande­re ruim­tes van de abdij zijn te vin­den op de web­si­te van Labora.