MDC CASCO 01 043 LR
Over

Off the, Grid is het artist-run plat­form in Cas-co waar kun­ste­naars en col­lec­tie­ven hun col­la­bo­ra­tie­ve prak­tij­ken kun­nen ont­wik­ke­len en expe­ri­men­te­ren met nieu­we vor­men van pre­sen­ta­tie en publiek. Off the, Grid ver­wel­komt ten­toon­stel­lin­gen, fes­ti­vals, vir­tu­e­le uit­wis­se­lin­gen, hap­pe­nings en per­for­man­ces, scree­nings, eve­ne­men­ten, talks, onder­zoeks­pro­jec­ten, enzovoort.

Twee keer per jaar wordt een open call gelan­ceerd, gericht op kun­ste­naars, den­kers en makers die een vol­le­dig sei­zoen (len­te en herfst) wil­len pro­gram­me­ren. De gese­lec­teer­de groep krijgt de kans om het plat­form van Off the, Grid toe te eige­nen en drie maan­den lang te gebrui­ken als voe­dings­bo­dem voor nieu­we idee­ën en pro­jec­ten. In de zomer en de win­ter kan Off the, Grid gebruikt wor­den door ver­schil­len­de resi­den­ten of ande­re artist-dri­ven orga­ni­sa­ties om vorm te geven aan hun con­cre­te samenwerkingsprojecten. 

De cen­tra­le uit­vals­ba­sis van Off the, Grid is een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m² met dyna­mi­sche sce­no­gra­fie in Cas-co. Off the, Grid voor­ziet in een bud­get, ruim­te, mate­ri­aal en com­mu­ni­ca­tie-onder­steu­ning. Daarnaast krij­gen de gebrui­kers van Off the, Grid toe­gang tot het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma van Cas-co.

MDC CASCO 01 044 LR

Activiteiten