MDC CASCO 01 043 LR
Over

Off the Grid is een plat­form in Cas-co waar beel­den­de kun­ste­naars en cul­tuur­wer­kers hun prak­tijk al doen­de kun­nen ont­wik­ke­len en expe­ri­men­te­ren met nieu­we vor­men van pre­sen­ta­tie en publiek. OTG biedt zowel indi­vi­du­e­le resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­tra­jec­ten, als groeps­ge­bon­den pro­gram­ma’s. Het plat­form ver­wel­komt ten­toon­stel­lin­gen, fes­ti­vals, vir­tu­e­le uit­wis­se­lin­gen, hap­pe­nings en per­for­man­ces, scree­nings, eve­ne­men­ten, talks, onder­zoeks­pro­jec­ten, enzovoort.

Eén keer per jaar lan­ceert OTG een open call voor idee­ën. De pro­ject­co­ör­di­na­tor selec­teert, in samen­spraak met een artist’ jury, de bes­te voor­stel­len en brengt per sei­zoen (voor­jaar en najaar) een nieu­we pro­gram­ma­groep samen. Alle deel­ne­mers aan de pro­gram­ma­groep krij­gen toe­gang tot een bud­get, com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len en ruim­te. De cen­tra­le uit­vals­ba­sis van OTG is een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 150m² met dyna­mi­sche sce­no­gra­fie in Cas-co, maar het pro­gram­ma kan zich ver­tak­ken naar de ver­schil­len­de aan­pa­len­de ruim­tes (een resi­den­tie­plek, keu­ken en zit­hoek) en de publie­ke ruim­te. Tot slot wor­den de gebrui­kers van OTG actief betrok­ken bij het dis­cur­sie­ve pro­gram­ma van Cas-co (talks, stu­dio visits, mas­ter­clas­ses, reflec­tie­mo­men­ten, etc.) en krij­gen ze ook onder­steu­ning op maat.

MDC CASCO 01 044 LR

Activiteiten