MDC CASCO 01 047 LR
Over

30CC, het cul­tuur­cen­trum van Leuven, ont­wik­kel­de de laat­ste jaren een actief onder­steu­nings­be­leid voor kun­ste­naars en een uit­ge­brei­de resi­den­tie­wer­king, met Cas-co als uit­vals­ba­sis. De 30CC-ruim­te in Cas-co, 180 m² groot, biedt vol­doen­de ruim­te voor expe­ri­ment op vlak van the­a­ter, per­for­man­ce en ande­re hybri­de vor­men. 30CC onder­steunt zoe­ken­de makers bij het vorm­ge­ven van hun indi­vi­du­e­le par­cours en schept een gast­vrij kader voor resi­den­ten om in alle rust en met de nodi­ge omka­de­ring te repe­te­ren, te schrap­pen en opnieuw te beginnen.

Minstens één maal per jaar lan­ce­ren 30CC een open call. Bijzondere aan­dacht gaat naar par­ti­ci­pa­tie­ve kunst­prak­tij­ken en artis­tiek onder­zoek waar­in kun­ste­naars samen met bur­gers op zoek gaan naar de juis­te vorm om alter­na­tie­ve stem­men en inter­pre­ta­ties te laten weer­klin­ken. Daarnaast heeft de resi­den­tie­wer­king van 30CC, sinds de oprich­ting van werk­plaats CIRKLABO in 2020, een ster­ke focus op cir­cus in al z’n ver­schij­nings­vor­men. Tot slot komen ook de col­lec­tie­ven van Eigen Kweek, een boven­lo­kaal ont­wik­ke­lingstra­ject voor aspi­rant-podi­um­kun­ste­naars en zake­lijk lei­ders, dik­wijls in Cas-co terecht. De resi­den­ties kun­nen enke­le dagen tot twee maan­den duren, naar­ge­lang de behoeftes. 

Naast ruim­te voor ont­wik­ke­ling legt 30CC de nadruk op coa­ching en feed­back tij­dens de resi­den­tie. Alle 30CC-resi­den­ten kun­nen deel­ne­men aan het pro­gram­ma van Cas-co waar artis­tiek onder­zoek, ont­wik­ke­ling, ont­moe­ting en cre­a­tie cen­traal staan. Aan het ein­de van de resi­den­tie­pe­ri­o­de orga­ni­seert 30CC en try-out met als doel het work-in-pro­gress te tonen en bespreek­baar te maken met ande­re pro­fes­si­o­nals en kun­ste­naars. De stuk­ken die ont­wik­keld wor­den tij­dens de 30CC-resi­den­tie zijn dik­wijls ver­bon­den aan de eigen pro­gram­ma­tie van 30CC, CIRKLABO en ande­re podiumkunstenplekken.

Activiteiten