Jonas Beerts


Studio maakleerplek
Periode: 01.08—02.10.2023

ENG


Jonas Beerts (°1997, BE) lives and works in Leuven. He holds a Master of Fine Arts from KASK in Ghent and has pre­vious­ly exhi­bi­ted at BredaPhoto, De Studio and The Wrong Biennale. From a back­ground in video and pho­to­grap­hy, he cre­a­tes plia­ble pla­ces: (video) instal­la­ti­ons and video per­for­man­ces, hybrid worlds whe­re the digi­tal and phy­si­cal converge.


NL


Jonas Beerts (°1997, BE) woont en werkt in Leuven. Hij behaal­de een mas­ter in de beel­den­de kun­sten aan het KASK in Gent en expo­seer­de eer­der bij BredaPhoto, De Studio en The Wrong Biennale. Vanuit een ach­ter­grond in video en foto­gra­fie maakt hij plooi­ba­re plek­ken: (video-)installaties en video-per­for­man­ces, hybri­de werel­den waar het digi­ta­le en fysie­ke samenkomen.


Website
DSC08654 VULCANO 04 min VULCANO 15 min 2022 Prototype Installation View Breda 03 min 2022 Prototype Installation View Breda 22 min 2022 Prototype Installation View Breda 18 min Jonas Beerts Comment Aller Au Ciel Video Still11 Jonas Beerts Installation View1 min Jonas Beerts Installation View7 min Schermafbeelding 2023 08 08 om 10 39 46 Jonas Beerts Comment Aller Au Ciel Video Still5 257 Paper Trails MG 1742 edit kopieren

Jonas Beerts


ENG


Jonas Beerts was born in the sum­mer of 1997. He has been a bri­co­leur of ima­ges and spa­ces ever sin­ce. In his teens he beca­me a sto­ne cold lover of photography. 

At the moment he is busy stum­bling over the pile of pos­si­ble media. Or: He is researching how to stum­ble in a cun­ning way. It most­ly ends with a phy­si­cal instal­la­ti­on that tells a frag­men­ted sto­ry of coexis­ten­ce, earths sta­te of affairs, vul­ne­ra­bi­li­ty and radi­cal imagination.

Jonas loves Sarah, and vice ver­sa. From time to time, their love turns insi­de out and takes the sha­pe of a sha­red prac­ti­ce. As a duo they often pro­po­se per­for­man­ces, bring their bodies, came­ras, green screens, clay and others live in front of an audience.

They go under: Sarah & Jonas or Jonas & Sarah. Whatever flo­ats your boat.

NL


Jonas Beerts werd gebo­ren in de zomer van 1997. Sindsdien houdt hij zich bezig met het bri­co­le­ren van beel­den en ruim­tes. In zijn tie­ner­ja­ren een koe­le min­naar van foto­gra­fie, op dit moment druk bezig met strui­ke­len over de hoop media aan zijn voeten. 

Of: hij onder­zoekt hoe men op een gewiek­ste manier strui­ke­len kan. Het ein­digt meest­al met een fysie­ke instal­la­tie die een gefrag­men­teerd ver­haal ver­telt over samen­le­ven, de stand van zaken op aar­de, kwets­baar­heid en radi­ca­le verbeelding.

Jonas houdt van Sarah, en vice ver­sa. Van tijd tot tijd keert hun lief­de zich bin­nen­ste­bui­ten en neemt ze de vorm aan van een gedeel­de prak­tijk. Als duo stel­len ze per­for­man­ces voor, bren­gen ze hun licha­men, came­ra’s, green screens, klei en ande­ren live voor een publiek.

Ze noe­men zich: Sarah & Jonas of Jonas & Sarah. Whatever flo­ats your boat.