IMG 1469
Over

Studio Minckeler is de wer­king gekop­peld aan een oud resi­den­ti­eel pand gele­gen aan de J.P. Minckelerstraat. Vanaf de zomer van 2023 betrekt Cas-co dit gebouw en geeft er gaan­de­weg een nieu­we invul­ling aan. Naast drie pri­va­te stu­dio’s, zijn er ook zes desk spa­ces. De ruim­tes zijn bestemd voor kun­ste­naars en pro­fes­si­o­nals uit aller­han­de dis­ci­pli­nes, van beel­den­de kunst over foto­gra­fie tot per­for­man­ce en design. 

Cas-co cre­ëert samen met de betrok­ken kun­ste­naars een kwa­li­ta­tie­ve en betaal­bare werk­om­ge­ving (refe­ren­tie: 5euro/​m²/​maand voor een stu­dio). De selec­tie van de kun­ste­naars gebeurt via open call, die gelan­ceerd wordt wan­neer er een ruim­te vrij­komt, en de gese­lec­teer­de kun­ste­naars kun­nen drie tot vijf jaar aan Cas-co ver­blij­ven. De kun­ste­naars van stu­dio Minckeler krij­gen toe­gang tot diver­se gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten in de Vaartstraat en maak­leer­plek en wor­den gesti­mu­leerd om ande­re kun­ste­naars te ont­moe­ten en exper­ti­se uit te wisselen. 

De atelierwer­king van Cas-co focust op de duur­za­me lan­ge­ter­mijns­ont­wik­ke­ling van kun­ste­naars­prak­tij­ken en faci­li­teert een dyna­mi­sche en soli­dai­re com­mu­ni­ty. Alle betrok­ken kun­ste­naars krij­gen toe­gang tot het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma en wor­den gesti­mu­leerd om nieu­we kan­sen op te zoe­ken. Zo orga­ni­seert Cas-co o.a. talks & stu­dio visits, mas­ter clas­ses, info­ses­sies en net­werk­mo­men­ten op maat van de residenten. 

Cas-co stelt zich tot slot op als een plat­form dat zicht­baar­heid en betrok­ken­heid voor diver­se kun­ste­naars­prak­tij­ken wil gene­re­ren. Zo gooit Cas-co elk jaar de deu­ren open voor Open Studio’s, kun­nen resi­den­ten mee vorm­ge­ven aan het artist-run pro­gram­ma van Off the Grid en ont­wik­kelt Cas-co part­ner­ships met loka­le en inter­na­ti­o­na­le musea, (productie)platformen en AIR’s. Zo rea­li­seert STUK solo pre­sen­ta­ties met resi­den­ten in het STUK café. 

Whats App Image 2023 09 27 at 16 28 10 3

Activiteiten

Whats App Image 2023 06 14 at 16 59 44 1