MDC CASCO 01 028 LR Studio van Jan Duerinck
Over

Studio Vaartstraat is de wer­king gekop­peld aan de veer­tien stu­dio’s in het hoofd­ge­bouw van Cas-co, gele­gen aan de Vaartstraat. De stu­dio’s zijn bestemd voor pro­fes­si­o­ne­le kun­ste­naars uit aller­han­de dis­ci­pli­nes, van beel­den­de kunst over foto­gra­fie tot per­for­man­ce en design, tij­dens de eer­ste tien jaren van hun car­ri­è­re. Deze wer­king focust op de duur­za­me lan­ge­ter­mijns­ont­wik­ke­ling van kun­ste­naars­prak­tij­ken en faci­li­teert een dyna­mi­sche en soli­dai­re com­mu­ni­ty. Alle betrok­ken kun­ste­naars krij­gen toe­gang tot het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma en wor­den gesti­mu­leerd om nieu­we kan­sen op te zoeken.

De stu­dio’s in Cas-co Vaartstraat zijn kwa­li­ta­tief en betaal­baar (refe­ren­tie: 5euro/​m²/​maand). De selec­tie van de kun­ste­naars gebeurt via open call, die gelan­ceerd wordt wan­neer er een ruim­te vrij­komt, en de gese­lec­teer­de kun­ste­naars kun­nen drie tot vijf jaar aan Cas-co ver­blij­ven. De kun­ste­naars krij­gen toe­gang tot diver­se gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten en wor­den gesti­mu­leerd om ande­re kun­ste­naars te ont­moe­ten en exper­ti­se uit te wis­se­len. Cas-co ont­wik­kelt daar­naast een onder­steu­nings­pak­ket op maat van de betrok­ken kun­ste­naars, met talks en stu­dio visits, mas­ter clas­ses, info­ses­sies, reflec­tie- en netwerkmomenten.

Studio Vaartstraat stelt zich ook op als een plat­form dat zicht­baar­heid en betrok­ken­heid voor diver­se kun­ste­naars­prak­tij­ken wil gene­re­ren. Zo gooit Cas-co elk jaar de deu­ren open voor Open Studio’s. Daarnaast kun­nen Vaartstraat resi­den­ten mee vorm­ge­ven aan het artist-run pro­gram­ma van Off the, Grid. Tijdens de coron­a­pe­ri­o­de ont­ston­den tot slot nieu­we for­mats zoals de Studio Edities, de Studio Podcasts en Leuvense Kunstenaarsboeken. Tot slot ont­wik­kelt Cas-co part­ner­ships met loka­le en inter­na­ti­o­na­le musea, (productie)platformen en AIR’s. Zo rea­li­seert STUK solo pre­sen­ta­ties met Vaartstraat resi­den­ten in het STUK café. 

MDC CASCO 01 026 LR Studio van Club Efemeer

Activiteiten

OPEN STUDIOS donckers eva1674 Open Studio’s © Eva Donckers

Studio Edities

Geen activiteiten op dit moment…