Bram Kerkhofs


Studio Minckelers
Periode: 01.03.2021—17.04.2024

Bram Kerkhofs (°1977) woont en werkt in Leuven. Hij behaal­de een mas­ter in edel­sme­den aan de MAD-facul­ty te Hasselt en is als docent en onder­zoe­ker ver­bon­den aan LUCA School of Arts Interieurvormgeving in Gent en Brussel.


Website
COIL Bram Kerkhofs Bram Kerkhofs Design Studio RINGO GOMEZ JORGE COIL Bram Kerkhofs Bram Kerkhofs Design Studio Marylin Desmedt COIL Bram Kerkgofs Bram Kerkhofs Design Studio Bram Kerkhofs Luster2web Luster3web NOPPER32

Studio View

MDC CASCO 01 017 LR MDC CASCO 01 016 LR

Bram Kerkhofs

De objec­ten van Bram Kerkhofs laten zich ener­zijds ken­mer­ken door de moge­lijk­heid tot trans­for­ma­tie via kno­pen, schar­nie­ren of ver­bin­din­gen, ander­zijds zijn het resul­ta­ten van een door­ge­dre­ven zoe­ken naar de juis­te balans tus­sen mate­ri­aal, vorm en constructie.

Vanuit een drang naar per­fec­tie in de com­bi­na­tie van mate­ri­a­len, vor­men en tech­nie­ken, een oog voor detail en afwer­king en een neus voor com­po­si­tie en ver­hou­din­gen cre­ëert hij tijd­lo­ze func­ti­o­ne­le objec­ten met enorm veel diepgang.

Krachten, span­ning en sta­bi­li­teit vor­men vaak de basis van waar­uit de balans tus­sen com­po­si­tie en con­struc­tie wordt onderzocht

Kerkhofs onder­zoekt steeds de rela­tie tus­sen onder­de­len en gehe­len, zowel bin­nen zijn oeu­vre als bin­nen de indi­vi­du­e­le ont­wer­pen, vaak resul­te­rend in modu­lai­re sys­te­men met enor­me vari­a­ties aan vor­me­lij­ke mogelijkheden.

Kerkhofs betrok in 2021 een jaar lang een ate­lier in Studio Vaartstraat. Sinds de zomer van 2023 heeft hij een deel van zijn onder­zoeks­prak­tijk onder­ge­bracht in Studio Minckelers.