Over

Cas-co is een auto­no­me vzw, geves­tigd in Leuven aan de Vaartkom. De orga­ni­sa­tie beschikt over twin­tig kwa­li­ta­tie­ve en demo­cra­ti­sche ate­liers, vijf resi­den­tie­plek­ken, gedeel­de werk­plaat­sen en faci­li­tei­ten ver­spreid over een indu­stri­eel pak­huis aan de Vaartstraat, de abdij Keizersberg en maak­leer­plek. De wer­king van Cas-co splitst zich uit in zeven Artistieke Deelwerkingen — elk met een spe­ci­fiek inhou­de­lij­ke focus, doel, doel­pu­bliek en onder­steu­nings­pak­ket — die op elkaar inspe­len en aan elkaar ver­bon­den zijn met een uit­ge­breid over­koe­pe­lend pro­gram­ma. Cas-co richt zich op ont­wik­ke­ling in de bre­de zin van het woord: de orga­ni­sa­tie faci­li­teert ruim­te, een net­werk, uit­wis­se­ling, onder­steu­ning, bege­lei­ding, pro­duc­tie-en pre­sen­ta­tie­kan­sen voor diver­se kun­ste­naars­prak­tij­ken gedu­ren­de de eer­ste tien jaar van hun car­ri­è­re.

De wer­king stelt de vol­gen­de doe­len voorop:

 • In & Doorstroom: het loka­li­se­ren en bege­lei­den van pril­le kun­ste­naars­prak­tij­ken bij het zet­ten van de eer­ste stap­pen in het pro­fes­si­o­ne­le kun­sten­veld met als doel een stra­te­gi­sche start­po­si­tie te verlenen;

 • Duurzame Ondersteuning & Verankering: het duur­zaam onder­steu­nen van door­star­ten­de kun­ste­naars­prak­tij­ken en het cre­ë­ren van een dyna­mi­sche, geë­man­ci­peer­de kun­ste­naars­com­mu­ni­ty a.d.h.v. een bre­de set aan ontwikkelingsmogelijkheden;

 • Uitwisseling & Zichtbaarheid: het cre­ë­ren van een onder­steu­ning en pre­sen­ta­tie in samen­wer­king met ande­re part­ners op te zetten;

 • Interdisciplinaire en Cross-sec­to­ra­le Vernetwerking: het faci­li­te­ren van inno­va­tie­ve leer­tra­jec­ten en samen­wer­kin­gen tus­sen (loka­le) bedrij­ven, ken­nis­in­stel­lin­gen en kun­ste­naars met als doel tege­moet te komen aan de maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen van morgen.

Om deze doel­stel­lin­gen te rea­li­se­ren werkt Cas-co nauw samen met een groot aan­tal partners.

  • Studio Vaartstraat: Studio Vaartsraat is het pro­gram­ma rond de stu­dio’s in de Vaartstraat, bestemd voor pro­fes­si­o­ne­le kun­ste­naars uit aller­han­de dis­ci­pli­nes. De ruim­tes zijn gekop­peld aan een lang­du­rig onder­steu­ningstra­ject, dat inzet op de duur­za­me ver­an­ke­ring en eman­ci­pa­tie van de kunstenaar.
  • Studio Annext: Studio Annext is het pro­gram­ma rond de stu­dio’s in de Abdij van Keizersberg, bestemd voor star­ten­de kun­ste­naars uit aller­han­de dis­ci­pli­nes. Het is een inten­sief tra­ject van één à twee jaar, waar­voor Cas-co de inhou­de­lij­ke bege­lei­ding en Annext vzw de zake­lij­ke bege­lei­ding realiseert.
  • N+1: N+1 is een resi­­den­­tie- en pre­sen­ta­tie­tra­ject van drie maan­den voor star­ten­de kun­ste­naars uit aller­han­de dis­ci­pli­nes, bege­leid door Sammy Ben Yakoub.
  • 30CC-Residentie: de 30CC-Residentie in Cas-co wordt geor­ga­ni­seerd door 30CC, het cul­tuur­cen­trum van Leuven. 30CC ont­wik­kel­de van hier­uit de laat­ste jaren een uit­ge­brei­d onder­steu­nings­be­leid en dyna­mi­sche resi­den­tie­wer­king voor podi­um­kun­ste­naars, met een bij­zon­de­re focus op par­ti­ci­pa­tie­ve en hybri­de praktijken.
  • M‑Residentie: de M‑Residentie in Cas-co wordt geor­ga­ni­seerd door M — Leuven, het muse­um voor beel­den­de kun­sten in Leuven. M — Leuven biedt beel­den­de en per­for­man­ce kun­ste­naars een lang­du­rig resi­den­tie­tra­ject, dat dik­wijls uit­mondt in een pre­sen­ta­tie of toon­mo­ment ver­bon­den aan het pro­gram­ma van het museum.
  • maak­leer­plek: Cas-co ont­wik­kelt in maak­leer­plek een wer­king die zich richt op mul­ti­dis­ci­pli­nai­re en cross-sec­to­ra­le ver­bin­din­gen en op het explo­re­ren van inno­va­tie­ve samen­wer­kin­gen tus­sen loka­le, lan­de­lij­ke en inter­na­ti­o­na­le spe­lers in het veld. Ook na een resi­den­tie­pe­ri­o­de in maak­leer­plek, kun­nen betrok­ken kun­ste­naars reke­nen op voort­ge­zet­te onder­steu­ning bij de dis­tri­bu­tie en het vin­den van pre­sen­ta­tie­part­ners van het project.
  • Off the, Grid: Off the, Grid is het artist-run plat­form in Cas-co, ver­bon­den aan een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m², waar kun­ste­naars en col­lec­tie­ven kun­nen wer­ken rond col­la­bo­ra­ti­ve prac­ti­ces’ en expe­ri­men­te­ren met nieu­we vor­men van pre­sen­ta­tie en publiek. 
  • Talks & Studio Visits: Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kun­ste­naars, orga­ni­sa­to­ren, col­lec­tie­ven en ande­re per­sons of inte­rest uit) om hun prak­tijk te pre­sen­te­ren tij­dens een talk, gevolgd door indi­vi­du­e­le stu­dio visits. 
  • Master Classes: Cas-co orga­ni­seert Master Classes voor en door kun­ste­naars, die gericht zijn op het uit­wis­se­len van exper­ti­se bin­nen een bepaal­de dis­ci­pli­ne of een afge­ba­kend pro­ject. Dikwijls zijn deze Master Classes gekop­peld aan pro­gram­ma’s van part­ners zoals STUK of M Leuven.
  • Netwerk- en sec­tor­mo­men­ten: Cas-co (co-)organiseert net­werk- en sec­tor­mo­men­ten zoals Open Studio’s (in het voor­jaar), Dag van Jong Kunstgeweld of het UFO visi­tors pro­gram­me. Deze momen­ten zijn gericht zijn op ont­moe­ting en ken­nis­de­ling bin­nen het cul­tu­re­le veld.
  • Infosessies: Cas-co werkt samen met part­ners zoals Annext voor de rea­li­sa­tie van zake­lij­ke pro­gram­ma’s en stelt haar ruim­te ter beschik­king voor spe­ci­a­lis­ti­sche info­ses­sies van part­ners zoals Amplo.
  • Presentatiemogelijkheden: Cas-co geeft kun­ste­naars de gele­gen­heid om hun resi­den­ties te con­clu­de­ren met een pre­sen­ta­tie van nieuw werk of work-in-pro­gress. Deze pre­sen­ta­tie kan de vorm van een eve­ne­ment (een show­ca­se, toon­mo­ment, per­for­man­ce, boek­pre­sen­ta­tie) of ten­toon­stel­ling aan­ne­men. Alle Cas-co resi­den­ten kun­nen daar­naast deel­ne­men aan het pro­gram­ma van Off the, Grid om hun idee­ën rond samen­wer­king met ande­re kun­ste­naars te rea­li­se­ren. Tot slot geeft Cas-co kun­ste­naars de gele­gen­heid om te spre­ken over hun prak­tijk in de vorm van een artist talk, al dan niet gekop­peld aan een resi­den­tie of pre­sen­ta­tie. Hiertoe werkt Cas-co dik­wijls samen met Let’s Talk Leuven, het Leuvense plat­form voor artist talks.
  • Verzamelingen: Cas-co gene­reert niet enkel zicht­baar­heid voor haar resi­den­ten door fysiek men­sen samen te bren­gen, maar werkt ook aan ver­za­me­lin­gen met pod­casts, edi­ties en kun­ste­naars­boe­ken die digi­taal geraad­pleegd kun­nen worden. 
  • Extra Muros: Cas-co sti­mu­leert eigen ini­ti­a­tie­ven en gene­reert zicht­baar­heid voor de eve­ne­men­ten van resi­den­ten bui­tens­huis. In over­leg met de kun­ste­naars orga­ni­seert Cas-co geza­men­lij­ke uit­stap­pen naar rele­van­te ten­toon­stel­lin­gen, talks en eve­ne­men­ten in het veld. Alle resi­den­ten die lan­ger dan twee maan­den aan Cas-co ver­blij­ven kun­nen tij­dens hun ver­blijf gra­tis gebruik maken van het aan­bod van STUK, M — Leuven en 30CC.
  • Maatwerk: Cas-co voert inta­ke- en opvolg­ge­sprek­ken met haar resi­den­ten, waar­in de doel­stel­lin­gen van de samen­wer­king voor de komen­de peri­o­de bepaald wor­den. Daarnaast orga­ni­seert Cas-co jaar­lijks een aan­tal resi­den­ten­ver­ga­de­rin­gen, waar­in idee­ën, wen­sen en behoef­tes op tafel gelegd kun­nen worden.
 • Cas-co maakt deel uit van een ver­schil­len­de eco­sys­teem met orga­ni­sa­ties, indi­vi­du­en, plat­for­men en plek­ken die elk op een ande­re manier bij­dra­gen of droe­gen aan de wer­king van Cas-co: 019, 30CC, AAIR, AB-Inbev, Amplo, And&festival, ARTenova, BAC art lab, Bamm!, Batiment A, Brno House of Arts — Residency House, Broeiplaats, CC Heist-Op-Den-Berg, CC Strombeek, Cie Tartaren, Cinema Zed, CIRKLABO, Copper&Light, Cultuurloket, Curating the Young, De Bib Leuven / Tweebronnen, De Stokerij, De Tank, Het Depot, Druk in Leuven, Expo Leuven, fABULEUS, Flanders DC, GC Herent, Gemeente Elsene, Gijs Van Vaerenbergh, Globelink, GROEF, Het Nieuwstedelijk, HORST, KIKK, KU Leuven, KU[N]ST Leuven, Kunsthal Gent, Kunst in Huis, Kunstenpunt, Labora vzw, Let’s Talk Leuven, Leuven Leest, Leuven MindGate, Level Five, LOKO Cultuur, LUCA School of arts, M Leuven, maak­leer­plek, MijnLeuven, New European Bauhaus, NUCLEO, oKo over­leg kun­sten­or­ga­ni­sa­ties, Onkruid, OP/TIL, PARCUM, RADAR, SECONDroom, SLAC, Stad Leuven, State of the Arts, Stelplaats, STROOM, STUK, TRAKK, UFO, ViRiX, Vlaamse Overheid, VONK, Werktank & WhiteHouse Gallery. Hieronder een greep uit de partnerships.


  In & Doorstroom:

  • Annext vzw: Annext vzw host de vas­te resi­den­ten van Studio Annext in hun ruim­tes in de Abdij van Keizersberg. Daarnaast bie­den ze zake­lij­ke bege­lei­ding en alge­me­ne onder­steu­ning aan de Annext residenten.
  • MijnLeuven: MijnLeuven en Cas-co wer­ken inten­sief samen om jon­ge­re kun­ste­naars die klaar zijn voor hun start in het pro­fes­si­o­ne­le kun­sten­veld vlot te laten door­stro­men en nieu­we moge­lijk­he­den te bie­den. Zo bie­den eve­ne­men­ten als Dag Van Jong Kunstgeweld jon­ge­ren de moge­lijk­heid om ken­nis te maken met het loka­le cul­tu­re­le veld en feed­back te krij­gen op hun werk en port­fo­lio. Stroom op de Vaart is een tra­ject dat MijnLeuven samen met RADAR in Mechelen ont­wik­kelt met als doel jon­ge­ren uit bei­de ste­den ken­nis te laten maken met elkaars aan­bod en mogelijkheden.
  • LUCA & BAC art lab: ook LUCA, BAC art lab en Cas-co wer­ken inten­sief samen om stu­den­ten te ver­an­ke­ren in het pro­fes­si­o­ne­le kun­sten­veld. LUCA maakt gere­geld gebruik van de ruim­tes om bv. een show­ca­se te orga­ni­se­ren. Daarnaast bie­den Cas-co en BAC art lab jaar­lijks de CAS-CO BAC AWARD, die toe­gang geeft tot een ont­wik­ke­lingstra­ject in Leuven, aan aan een LUCA graduate.
  • KU[N]ST Leuven: Cas-co is één van de trek­kers van het Fringe luik van het stad­fes­ti­val KNAL!, dat zich richt op jon­ge makers en experiment.

  Duurzame Ondersteuning & Verankering:

  • 30CC: 30CC host een resi­den­tie­programma voor podi­um­kun­ste­naars in Cas-co: de 30CC-Residentie. 30CC zet hier ver­schil­len­de pro­gram­ma­lij­nen uit, waar­on­der Eigen Kweek, een ont­wik­ke­lingstra­ject voor jon­ge podi­um­kun­ste­naars en een ambi­ë­rend zake­lijk lei­der. Ook cir­cus­werk­plaats CIRKLABO host via 30CC resi­den­ties in Cas-co.
  • M Leuven: M Leuven host een resi­den­tie­programma voor beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co: de M‑Residentie. Daarnaast co-orga­­ni­­se­­ren Cas-co & M Leuven net­werk­mo­ge­lijk­he­den, bv. stu­dio visits, voor kun­ste­naars. Tot slot krij­gen alle resi­den­ten die lan­ger dan twee maand in Cas-co ver­blij­ven gra­tis toe­gang tot M — Leuven tij­dens hun residentie.
  • Amplo: Amplo geeft twee­maan­de­lijks een info­ses­sie voor kun­ste­naars in Cas-co, gevolgd door de moge­lijk­heid van een één-op-ééngesprek.

  Uitwisseling & Zichtbaarheid:

  • STUK: STUK pre­sen­teert ieder jaar één of meer­de­re Cas-co resi­den­ten in het STUKcafé. Daarnaast co-orga­­ni­­se­­ren Cas-co en STUK mas­ter­clas­ses van en voor kun­ste­naars. Tot slot krij­gen alle resi­den­ten die lan­ger dan twee maand in Cas-co ver­blij­ven gra­tis toe­gang tot het pro­gram­ma (dans, geluid, beeld) van STUK tij­dens hun residentie.
  • Let’s Talk Leuven: M Leuven, STUK, SLAC en Cas-co bou­wen samen aan Let’s Talk Leuven, een plat­form voor artist talks in Leuven.
  • UFO: Cas-co ver­e­nigt zich samen met zes ande­re ate­­lier- en resi­den­tie­wer­kin­gen in Vlaanderen (NUCLEO in Gent, Level Five in Brussel, De Tank in Brugge, AAIR in Antwerpen en VONK in Hasselt) in de koe­pel­or­ga­ni­sa­tie UFO. Het doel is kennis‑, net­werk-en pro­gram­ma­de­ling, stra­te­gi­sche beleids­vor­ming en inter­na­ti­o­na­le slag­kracht. Van 2017 tot 2018 rea­li­seer­den de UFO-leden samen de SOLO resi­den­ties. In 2021 en 2022 samen met Kunstenpunt om jaar­lijks twee maal het UFO visi­tors pro­gram­me te hos­ten. De eer­ste edi­tie (decem­ber 2021) vindt plaats in Leuven en Brussel, rond­om Cas-co en Level Five.

  Interdisciplinaire en Cross-sec­to­ra­le Vernetwerking:

  • maak­leer­plek: Cas-co host in het bre­de­re kader van maak­leer­plek twee pro­ject­re­si­den­ties en trekt mee aan de Deelplek Ateliers. maak­leer­plek is een ini­ti­a­tief van de Stad Leuven waar meer dan zes­tig Leuvense bedrij­ven, scho­len, start-ups, kun­ste­naars en inwo­ners samen­wer­ken en al doen­de van elkaar leren.
  • Werktank: host jaar­lijks één of meer­de­re kun­ste­naars in kader van het cross-sec­to­ra­le pro­gram­ma van Cas-co in maak­leer­plek. In 2022 bou­wen Cas-co en Werktank de samen­wer­king ver­der uit, onder meer met een inter­ge­wes­te­lijk uit­wis­se­lings­pro­gram­ma i.s.m. KIKK, TRAKK en iMal.
  • Leuven Mindgate: Leuven Mindgate zet zich samen met Cas-co in om aan match­ma­king te doen en inno­va­tie­ve ten­den­zen in de gezond­heid, high tech en cre­a­tie­ve sec­tor met elkaar te verbinden.
  • Pilootpartners: een aan­tal part­ners rond­om het pro­ject in de maak­leer­plek — waar­on­der the Whitehouse Gallery, GC Herent, CC Heist-op-den-Berg, 30CC, STUK en Gemeente Elsene — enga­ge­ren zich om de (resul­ta­ten van) de pro­ject­re­si­den­ties mee op te vol­gen en waar rele­vant voort­ge­zet­te moge­lijk­he­den op vlak van pro­duc­tie en pre­sen­ta­tie te bieden.
  • AIRs: Cas-co bouwt aan een (inter)nationaal net­werk met AIRs die met dezelf­de the­ma’s bezig zijn en gene­reert moge­lijk­he­den voor uit­wis­se­ling. Zo ont­vangt Cas-co elk jaar één kun­ste­naar of col­lec­tief uit het net­werk van Brno House of Arts — Residency House en vice versa.

  Facilitatoren:

  • Stad Leuven: Cas-co krijgt struc­tu­re­le toe­la­ge van de stad en werkt actief samen om nieu­we ruim­tes voor kun­ste­naars te ont­slui­ten en hier­rond een visie te ontwikkelen.
  • Vlaamse Overheid: Cas-co ont­vangt pro­ject­sub­si­dies van de Vlaamse Overheid voor het pro­ject EXPAND(ed).
  • ViRiX: Cas-co heeft zijn cen­tra­le uit­vals­ba­sis in een pand van pro­ject­ont­wik­ke­laar ViRiX. Het pand is voor onbe­paal­de duur aan de orga­ni­sa­tie ter beschik­king gesteld.
  • AB-Inbev: Cas-co wordt gespon­sord door AB-Inbev.
 • Cas-co posi­ti­o­neert zich als scha­kel tus­sen kun­ste­naars en beleidma­kers. De vzw ont­wik­kelt en deelt inzich­ten m.b.t. ruim­te en de ver­an­de­ren­de behoef­tes van de betrok­ken kun­ste­naars. Hierbij heeft Cas-co nadruk­ke­lijk oog voor de maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen die de posi­tie van de kun­ste­naar in de stad onder druk plaatsen. 

  De vzw zet op ver­schil­len­de manie­ren in op het sen­si­bi­li­se­ren en advi­se­ren van het beleid:

  • Cas-co bemid­delt m.b.t. het behe­ren van en ver­hu­ren van atelier‑, pro­ject- en ten­toon­stel­lings­ruim­tes en pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten voor kunstenaars;
  • Cas-co strijdt tegen de pre­cai­re situ­a­tie van kun­ste­naars­wer­kin­gen in tij­de­lij­ke ver­blijfs­si­tu­a­ties en legt daar­bij de klem­toon op de nood­zaak van een duur­za­me ver­an­ke­ring in de stad; 
  • Cas-co onder­houdt een rele­vant net­werk aan soort­ge­lij­ke orga­ni­sa­ties en ken­nis en infor­meert over rele­van­te evo­lu­ties en evenementen.

  Om dit doel te rea­li­se­ren op Vlaams niveau ver­e­nigt Cas-co zich met ande­re ste­de­lij­ke orga­ni­sa­ties onder de noe­mer UFO.