Sammy Ben Yakoub:
Teacher-in-Residence


Studio maakleerplek
Periode: 01.06.2021—…

Hedendaagse kun­ste­naar, cura­tor en peda­goog (°1980).


SAMMY BEN YAKOUB

Sammy Ben Yakoub:
Teacher-in-Residence

Sammy Ben Yakoub is Teacher-in-Residence in maak­leer­plek. Hij ont­wik­kelt er zijn prak­tijk op het snij­vlak van edu­ca­tie en cre­a­tie, brengt loka­le ten­den­sen in dit domein in kaart en onder­steunt deze waar mogelijk. 

Sammy host daar­naast het Open Atelier, gele­gen naast zijn werk­plaats. Het Open Atelier is een boek­ba­re ruim­te waar ieder­een met een tij­de­lij­ke nood aan ruim­te voor cre­a­tie­ve, artis­tie­ke of kunst­edu­ca­tie­ve pro­jec­ten terecht kan. 

Sammy is tot slot free­lan­ce ver­bon­den als men­tor aan het N+1‑programma van Cas-co.