Lieselotte Vloeberghs


Studio maakleerplek
Periode: 04.02.2024—…

NL


Lieselotte Vloeberghs (°1994, Lier) woont en werkt in Holsbeek en Leuven. In 2017 behaal­de ze een mas­ter in de Beeldende Kunsten aan LUCA Gent. Daarna ont­ving haar werk de prijs van de vrien­den van het S.M.A.K., resi­deer­de ze in Brussel, Mechelen en Litouwen en werd haar werk ten­toon­ge­steld in bin­nen- en buitenland.

EN


Lieselotte Vloeberghs (°1994, Lier) lives and works in Holsbeek and Leuven. In 2017, she gra­du­a­ted from LUCA Ghent with a mas­ter of fine arts. Since then, her work recei­ved the Friends of S.M.A.K. award and has been exhi­bi­ted both locally and abroad. Vloeberghs has been artist in resi­dent in Komplot Brussels, Radar Mechelen and Galerija 101 Kaunas Lithuania.


Website
1 vormenfeest 2 IE 3 hart water geven 4 ideale weersomstandigheden 5 aa boek 6 aa installatie 7 sneeuwtekening

Studio View

3 Lieselotte Vloeberghs 02b 4 Lieselotte Vloeberghs 03 3 Lieselotte Vloeberghs 02a 2 Lieselotte Vloeberghs 01

Lieselotte Vloeberghs

NL


Mijn werk is een uiting van mijn fas­ci­na­tie voor men­se­lij­ke gebrui­ken die zor­gen voor zin­ge­ving en het ver­lan­gen om een bete­ke­nis­vol­le ver­hou­ding aan te gaan met de niet-men­sen in mijn omge­ving. Op speel­se en ludie­ke wij­ze pro­beer ik de rela­tie tus­sen mens en niet-mens te belichten. 

Zo neem ik onder ande­re het stand­punt in van het object om te fan­ta­se­ren over hoe het behan­delt wil wor­den. In de assump­ties die hier­bij komen kij­ken ont­waart zich een speel­veld van idee­ën. Ideeën die hier­uit voort­vloei­en ein­di­gen in instal­la­ties, schet­sen, han­de­lin­gen, sculp­tu­ren, foto’s, video’s, teke­nin­gen, etc. 

Anderzijds ont­staat een deel van mijn werk van­uit een auto­ma­tisch teke­nen. Het span­nings­veld van een doel­lo­ze lijn is het ver­trek­punt van teke­nin­gen die vaak onbe­wust ein­di­gen als figu­ren in ver­hou­ding tot hun omgeving.

EN


My work is an expres­si­on of my fas­ci­na­ti­on with human prac­ti­ces that pro­vi­de mea­ning and the desi­re to esta­blish a sig­ni­fi­cant rela­ti­ons­hip with the non-humans around me. In a play­ful way, I try to illu­mi­na­te the rela­ti­ons­hip bet­ween humans and non-humans.

Among other things, I adopt the point of view of the object to fan­ta­si­se about how it wants to be tre­a­ted. In the assump­ti­ons invol­ved, a playground of ide­as emer­ges. These ide­as end up to beco­me instal­la­ti­ons, sket­ches, acti­ons, sculp­tu­res, pho­to­graphs, videos, dra­wings, etc. 

On the other hand, some of my work ori­gi­na­tes from auto­ma­tic dra­wing. The ten­si­on of an aim­less line is the star­ting point of dra­wings that often end up as figu­res in rela­ti­on to their surroundings.