07.03.2024, 18:00—19:00
Flag #5: Press Play - Bebe Books

Casco 7 3 24 web res 48

NL


Op 7 maart (67 pm) zal de vijf­de vlag door Bebe Books inge­hul­digd wor­den op de speel­plaats van Brede School Stroom. Welkom om deze wis­sel mee te maken, waar­bij de reu­ze­vlag van Petticoat Government zal ver­van­gen wor­den door dit nieu­we wap­pe­ren­de kunst­werk. Na de inhul­di­ging gaan we naar Cas-co voor de din­ner talk van Alicja Melzacka en de open stu­dio van Oya in Off the Grid.

Maak ken­nis met Press Play

Welkom bij Press Play, waar we de druk­ke­rij-erva­ring her­de­fi­ni­ë­ren. Als uw belang­rijk­ste bestem­ming voor diver­se print­op­los­sin­gen, zijn we trots op het feit dat we meer zijn dan enkel een druk­ke­rij, we zijn een dyna­misch plat­form van cre­a­ti­vi­teit, inno­va­tie en queer expres­sie.

Bij Press Play dagen we con­ven­ti­o­ne­le druk­prak­tij­ken uit. Zeg vaar­wel tegen kolo­ni­a­le en kapi­ta­lis­ti­sche metho­des en omarm een ont­dek­kings­reis met ons unie­ke rol­len­spel. Kies je rol en werk samen om je bestan­den op onge­ken­de manie­ren tot leven te bren­gen.

Press Play draait niet alleen om het afdruk­ken van docu­men­ten, maar ook om het vie­ren van het onver­wach­te. Van zines tot intie­me gesprek­ken, van huwe­lijks­uit­no­di­gin­gen tot juri­di­sche docu­men­ten, wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in alle aspec­ten van queer druk­werk. Onze uit­ge­brei­de reeks druk­tech­nie­ken vari­eert van tra­di­ti­o­ne­le tot oncon­ven­ti­o­ne­le metho­den, waar­on­der op maat gemaak­te cre­a­ties op papier, stof, plas­tic en zelfs expe­ri­men­ten met geluid en cho­re­o­gra­fie.

Bovendien ver­wer­pen we bij Press Play con­ven­ti­o­ne­le beta­lings­sys­te­men. We accep­te­ren uit­slui­tend Bebe Cash en voe­gen zo een extra laag van ver­zet toe aan je enga­ge­ment met ons.

Waarom genoe­gen nemen met gewoon druk­werk als je Press Play kunt gebrui­ken? Sluit je van­daag nog bij ons aan en dom­pel jezelf onder in de leven­di­ge wereld van queer prin­ting. Bezoek Press Play Print House en ervaar de toe­komst van druk­werk uit eer­ste hand.

Press Play website

http://pressplay.center/

Bebe Books

EN


On 7 March (67 pm), the fifth flag will be inau­gu­ra­ted by Bebe Books in the playground of Brede School Stroom. Welcome to wit­ness this switch, during which Petticoat Government’s giant flag will be repla­ced by this new fly­ing work of art. After the inau­gu­ra­ti­on, we will head to Cas-co for Alicja Melzacka’s din­ner talk and Oya’s open stu­dio at Off the Grid.

Introducing Press Play

Welcome to Press Play, whe­re we rede­fi­ne the prin­ting expe­rien­ce. As your pre­mier des­ti­na­ti­on for diver­se prin­ting solu­ti­ons, we pri­de our­sel­ves on being more than just a print hou­se; we’­re a dyna­mic plat­form of cre­a­ti­vi­ty, inno­va­ti­on, and queer expres­si­on.

At Press Play, we chal­len­ge con­ven­ti­o­nal prin­ting prac­ti­ces. Say good­bye to colo­ni­al and capi­ta­list methods and embra­ce a jour­ney of explo­ra­ti­on with our uni­que role-play sys­tem. Select your role and col­la­bo­ra­te to bring your files to life in unpre­ce­den­ted ways.

Press Play isn’t sole­ly about prin­ting docu­ments; it’s about cele­bra­ting the unex­pec­ted. From zines to inti­ma­te con­ver­sa­ti­ons, wed­ding invita­ti­ons to legal papers, we spe­ci­a­li­se in all aspects of queer prin­ting. Our exten­si­ve ran­ge of prin­ting tech­ni­ques spans from tra­di­ti­o­nal to uncon­ven­ti­o­nal methods, inclu­ding bespo­ke cre­a­ti­ons on paper, fabric, plas­tic, and even expe­ri­men­ta­ti­on with sound and cho­re­o­grap­hy.

What’s more, at Press Play, we reject con­ven­ti­o­nal pay­ment sys­tems. We exclu­si­ve­ly accept Bebe Cash, adding a lay­er of resis­tan­ce to your enga­ge­ment with us.

Why sett­le for ordi­na­ry prin­ting when you can Press Play? Join us today and immer­se yourself in the vibrant world of queer prin­ting. Visit Press Play Print House and wit­ness the futu­re of prin­ting first­hand.

Press Play Website


http://pressplay.center

Bebe Books


Programma / pro­gram­me 2024:

Lente / Spring: Bebe Books

Zomer / Summer: Koba De Meutter

Herfst / Autumn: Sadrie Alves & Hussein Shikha

Winter / win­ter: Benjamin Mengistu Navet

Casco 7 3 24 web res 52
Casco 7 3 24 web res 13
MDC 019 Leuven 05032024 014 LR
Casco 7 3 24 web res 3