12.05.2022, 19:00—23:00
Hear Here: talk An Roovers & Floris Van Hoof (Let's Talk Leuven)

Wandel talks

Wandel-talk van de Kruidtuin tot BAC ART LAB met kun­ste­naars An Roovers en Floris Vanhoof.

An Roovers is een Belgische kun­ste­naar die sinds 2020 resi­deert in de Cas-co studio’s. Haar fas­ci­na­tie voor natuur, tra­di­tie en geschie­de­nis ver­taalt zich in een intu­ï­tie­ve sculp­tu­ra­le prak­tijk dat zich best laat omschrij­ven als drie­di­men­si­o­na­le teke­nin­gen. Aarde/​klei is de grond­stof voor Roovers haar per­soon­lijk mini­ma­lis­ti­sche oeu­vre dat zowel poë­tisch als maat­schap­pe­lijk geën­ga­geerd is. In haar lezing gaat Roovers die­per in op haar prak­tijk en het werk LAAN, een in-situ werk dat tij­dens de geluids­kunst­ten­toon­stel­ling Hear Here in de Kruidtuin te vin­den is. 

Floris Vanhoof is een veel­zij­di­ge Antwerpse media­kun­ste­naar en muzi­kant. Hij bouwt zelf­ge­maak­te muzi­ka­le cir­cuits en oude pro­jec­to­ren om tot instal­la­ties, expand­ed cine­ma, per­for­man­ces, films en muziek­uit­ga­ves. Door het ene medi­um in het ande­re te ver­ta­len onder­zoekt hij hoe onze per­cep­tie werkt en hoe nieu­we per­spec­tie­ven ont­staan. Voor de geluids­kunst­ex­po Hear Here cre­ëer­de Floris Vanhoof in BAC ART LAB de instal­la­tie Antenna. Deze vleu­gel­pi­a­no gekroond met zes­hoe­ki­ge anten­ne wordt bespeeld door onzicht­ba­re elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­lin­gen, zoals radio- of smartpho­­ne-sig­­na­len. Met Antenna wil­de Vanhoof een oud mecha­nisch instru­ment plaat­sen in een tijd­perk waar­in alle din­gen draad­loos met elkaar ver­bon­den zijn, en zien en horen hoe zo’n voor­werp daar­op reageert.