30.09.2021, 12:00—19:00
Johannes Elebaut (portfolio)

2

Cas-co en MIJNLEUVEN orga­ni­se­ren de Dag van Jong Kunstgeweld.

De Dag van Jong Kunstgeweld: een dag vol ont­moe­tin­gen tus­sen pro­fes­si­o­nals uit de Leuvense cul­tuur­sec­tor en een mas­ter­class port­fo­lio opbouw. Breng een werk mee en pre­sen­teer het, ga in gesprek, laat je inspi­re­ren en stap bui­ten met de start van een nieuw portfolio!

Startende kun­ste­naar? Of cultuurwerker/​organisator die een vol­gen­de gene­ra­tie kun­ste­naars wil ont­moe­ten? Schrijf je snel in via dit for­mu­lier, de plaat­sen zijn beperkt!


Programma

  • 12u0013u00: doors en lunch
  • 13u0015u00: één-op-één­ge­sprek­ken tus­sen kun­ste­naars en pro­fes­si­o­nals (met o.a.: Laure Vanrijckeghem (M Leuven), Thomas Odeurs (AmuseeVouz), Karen Joosten (STUK), Jasper Tweepenninckx (Cas-co), Zoë Westelinck (MIJNLEUVEN), Zoë Pauwels (MIJNLEUVEN) en anderen!
  • 15u0018u00: mas­ter­class port­fo­lio opbouw door Johannes Elebaut
  • 18u0019u00: receptie

Master Class #2: Johannes Elebaut

Tijdens deze mas­ter­class wordt the­o­rie omge­zet in prak­tijk. Aan de hand van een aan­tal best prac­ti­ces en gewa­pend met erva­rings­ge­toets­te tips & tricks gaan de kun­ste­naars aan de slag met eigen beeld­ma­te­ri­aal en con­tent. Kunstenaars die al een port­fo­lio heb­ben, krij­gen con­struc­tie­ve feed­back en kun­nen ver­der bou­wen op wat ze al heb­ben. Iedereen keert met een dum­my onder de arm naar buiten.

Johannes Elebaut is prak­tijk­do­cent aan LUCA School of Arts Gent bin­nen de oplei­ding inte­ri­eur­vorm­ge­ving en bege­leidt stu­den­ten in het pre­sen­te­ren van hun werk naar de bui­ten­we­reld. Naast LUCA runt hij al enke­le jaren een eigen stu­dio die de gren­zen aftast tus­sen ruim­te­lij­ke vorm­ge­ving, gra­fisch ont­werp & foto­gra­fie en werkt sinds 2020 aan een artis­tiek par­cours. Hij werkt als con­sul­tant en ont­wer­per nauw samen met kun­ste­naars (o.a. met Nástio Mosquito, Kelly Schacht) om hun werk mee vorm te geven en te presenteren.


Dag van Jong Kunstgeweld is een ini­ti­a­tief van MIJNLEUVEN en Cas-co. Het pro­ject maakt deel uit van Stroom op de Vaart en wordt onder­steund door de Vlaamse Overhed.

2
2 1
2 3
2 4