23.04—06.06.2022
Hear Here: An Roovers - LAAN (Stuk #8)

Communicatie STUK optie1 1


LAAN

Een dia­loog op fluistertoon.

LAAN is een tij­de­lij­ke in-situ sculp­tuur uit klei gecre­ëerd voor het cen­tra­le gang­pad van de Kruidtuin in Leuven.

Het pad waar­op LAAN is geïn­stal­leerd, is omge­ven door blau­we regen. De blau­we regen is van oor­sprong een Oosterse plant en sym­bo­li­seert lief­de, vrucht­baar­heid, schoon­heid en cre­a­ti­vi­teit, maar ook eeu­wi­ge wijs­heid, geduld en inte­gri­teit. Versterkt door de geu­ri­ge aan­we­zig­heid van de blau­we regen, nodigt de 70 meter lan­ge lijn van Roovers uit tot een intro­spec­tie­ve reis.

De tijd, weers­om­stan­dig­he­den en het gedrag van de bezoe­ker zul­len bepa­len hoe de sculp­tuur evo­lu­eert. Na afloop van de ten­toon­stel­ling brengt Roovers de mate­ri­a­len waar­uit de sculp­tuur is opge­bouwd terug naar haar oor­spron­ke­lij­ke loca­tie: het voor­ma­li­ge Sint-Pietersziekenhuis. Deze plek, die voor velen in Leuven van bete­ke­nis is, zet­te Leuven mee op de kaart als stad van medi­sche ken­nis, onder­wijs en inno­va­tie. Met LAAN ver­bindt Roovers het ver­le­den van het Sint-Pietersziekenhuis op een bij­zon­de­re manier met het hui­di­ge 200-jarig bestaan van de Kruidtuin en de toe­komst­droom van het nieu­we podi­um­kun­sten­ge­bouw dat in 2027 de deu­ren zou ope­nen op de site van het voor­ma­li­ge Sint-Pietersziekenhuis. We rei­zen door tijd en ruim­te aan de hand van een sculp­tuur die in één lang­ge­rek­te bewe­ging uit­no­digt tot mean­de­ren­de associaties.


DE KRUIDTUIN

De Kruidtuin is de oud­ste bota­ni­sche tuin in België. Ze werd in 1738 aan­ge­legd door de uni­ver­si­teit voor haar stu­den­ten genees­kun­de. In 1821 ver­huis­de de te klein gewor­den tuin naar de hui­di­ge loca­tie op Kapucijnenvoer. Van juni 2021 tot juni 2022 viert Leuven het 200-jarig bestaan van de Kruidtuin.AN ROOVERS
1985, Tienen)

An Roovers is gefas­ci­neerd door natuur, tra­di­tie en geschie­de­nis. Haar intu­ï­tie­ve sculp­tu­ra­le ingre­pen laten zich het best omschrij­ven als drie­di­men­si­o­na­le teke­nin­gen. Aarde/​klei is de grond­stof voor Roovers haar per­soon­lijk mini­ma­lis­ti­sche oeu­vre. Haar prak­tijk is pro­ces­ma­tig en cir­cu­lair. Roovers gaat steeds aan de slag met de loka­le grond­stof in de regio waar­in ze werkt, om uit­ein­de­lijk de sculp­tu­ren in hun oor­spron­ke­lij­ke vorm (aar­de) naar hun loca­tie terug te bren­gen. Door het gebruik van orga­nisch mate­ri­aal en de focus op traag­heid, ver­stil­ling en tijd, gene­reert Roovers een bij­zon­der uni­ver­sum dat zowel poë­tisch als maat­schap­pe­lijk geën­ga­geerd is.

An Roovers behaal­de haar Master in de beel­den­de kun­sten aan de PXL-MAD School of Arts, Hasselt. Sinds 2020 resi­deert ze in Cas-co.