Andrei Haesen


Studio Minckelers
Periode: 07.10.2021—…

Andrei Haesen begon met foto­gra­fie in 2009. In 2021 stu­deer­de hij af als Fotograaf aan het Tweedekansonderwijs Cvo Volt. Hij houdt zich bezig met sce­no­gra­fie, foto­gra­fie en het men­gen en regi­stre­ren van pigmenten.


Website
Schermafbeelding 2024 05 02 232934 Andrei Haesen 1

Andrei Haesen

Andrei Haesen werkt rond kleur, licht en tijd. Hij zoomt in en regi­streert details en pro­ces­sen op micro­ni­veau, waar­door hij de tijd ver­traagt of stil­legt. Recent mengt Andrei inkt met ande­re door­schij­nen­de vloei­stof­fen en legt de resul­ta­ten van deze reac­ties digi­taal vast. De gepig­men­teer­de mole­cu­len — elk met hun eigen ken­mer­ken­de karak­ter — bewe­gen, inter­a­ge­ren en desintgereren.