22.03—07.05.2023
STUK: ‘like snakes, the roots of trees, coil themselves from rock and sand’ - Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda

COM BEELD foto web expo Elise Eeraerts Roberto Aparicio Ronda c Elise Eeraerts Roberto Aparicio Ronda

In hun solo­ten­toon­stel­ling in STUK dom­pelt het kun­ste­naars­duo Elise Eeraerts en Roberto Aparicio Ronda je onder in de wereld van het moe­ras waar fabels en fei­ten elkaar kruisen.

.

.

.

And, like sna­kes, the roots of trees
Coil them­sel­ves from rock and sand,
Stretching many a wond­rous band

- frag­ment uit Goethe’s Faust, wan­neer een dwaal­licht (Ignis Fatuus) opduikt in het verhaal

.

.

.

Dwaallichten en veen­lij­ken, het moe­ras is zowel in his­to­ri­sche als in heden­daag­se ver­ha­len vaak de sym­bo­li­sche set­ting voor sinis­te­re gebeur­te­nis­sen; een plek van onheil en mys­te­rie. Tegelijkertijd brui­sen wet­lands van leven en her­ber­gen ze een divers eco­sys­teem dat een belang­rij­ke rol speelt in het kader van de kli­maats­ver­an­de­ring als kool­stof­put­ten en stormbuffers.

Voor hun ten­toon­stel­ling in STUK ont­wik­kel­den Eeraerts en Aparicio Ronda een land­schap van ruim­te­lij­ke en audio­vi­su­e­le ele­men­ten geënt op het Kirkpatrick Marsh (MA, USA). In dit veen­ge­bied onder­zoe­ken weten­schap­pers van het Smithsonian Environmental Research Center (SERC) hoe plan­ten- en dier­soor­ten rea­ge­ren op schom­me­lin­gen in CO2, tem­pe­ra­tuur, stik­stof (N) en zee­spie­gel­ver­ho­ging. Globale kli­maat­ver­an­de­rin­gen wor­den er gesi­mu­leerd in anti­ci­pa­tie van een nieu­we realiteit.

Adembenemende beel­den van de over­vloe­di­ge fau­na en flo­ra in deze wet­lands dia­lo­ge­ren met de prik­ke­len­de asso­ci­a­ties uit fabels en het onheil uit weten­schaps­voor­spel­lin­gen in deze instal­la­tie die onder je huid kruipt.

De ten­toon­stel­ling is een co-pro­duc­tie van STUK, i.s.m Cas-co en met de steun van Stad Leuven. Het onder­zoek werd onder­steund door het Smithsonian Institute in Washington DC via een Artist Research Fellowship aan het Smithsonian Environmental Research Center (2019 cohort).