Alice Van der Wielen - Honinckx:
Creatures at Rest


M-Residentie
Periode: 13.10—10.11.2021

Alice Van der Wielen-Honinckx (°1989) werkt op het gebied van cho­re­o­gra­fie, per­for­man­ce en dra­ma­tur­gie. Ze stu­deer­de lite­ra­tuur aan de KULeuven en heden­daag­se per­for­man­ce aan de Universiteit Utrecht. Traagheid intri­geert haar als een mid­del om de zin­tuig­lij­ke waar­ne­ming te onder­zoe­ken en ande­re manie­ren van zijn en omgaan te cultiveren.


Website
Partnership(s): M Leuven
245413498 10165760658710343 417915710786865806 n © Alice Van der Wielen-Honinckx, Robson Ledesma en Mariana Miranda, Brandenburg State Museum for Modern Art © Christiane Schleifenbaum 245038966 10165760659440343 8419745817718071833 n © Alice Van der Wielen-Honinckx, Robson Ledesma en Mariana Miranda, Brandenburg State Museum for Modern Art © Christiane Schleifenbaum 245196013 10165760658920343 7426008310446796645 n © Alice Van der Wielen-Honinckx, Robson Ledesma en Mariana Miranda, Brandenburg State Museum for Modern Art © Christiane Schleifenbaum

Alice Van der Wielen - Honinckx:
Creatures at Rest

M Leuven biedt Alice Van der Wielen-Honinckx gedu­ren­de twee maan­den een resi­den­tie­plek in Cas-co met als doel de per­for­man­ce Createres at rest ver­der te ont­wik­ke­len in kader van Playground.

Alice Van der Wielen-Honinckx is cho­re­o­gra­fe, per­for­mer, dra­ma­tur­ge en nu ook M‑resident. Alice onder­zoekt via instal­la­ties, per­for­man­ces en essays de neven­ef­fec­ten van onze ver­snel­de samen­le­ving. Haar werk zet je aan om te ver­tra­gen en leert je te luis­te­ren naar wat al aan­we­zig is, net door actief niets te doen (sounds good, right?). Haar M‑residentie in Cas-co start op 13 okto­ber 2021 en loopt tot de start van Playground, waar je haar werk Creatures at rest zal kun­nen zien. 

Lees meer over de M‑residentie van Alice.


Creatures at rest

Creatures at rest zet in op traag­heid om ruim­te te creëren voor alter­na­tie­ve vor­men van aan­dacht en perceptie.

Op een traag draai­end plat­form onder­zoe­ken drie per­for­mers wat er sim­pel­weg zijn’ kan bete­ke­nen. In een intie­me en kwets­ba­re zoek­tocht naar rust, dag­dro­men en mis­schien zelfs slaap, zoe­ken ze een beli­chaam­de aan­we­zig­heid die voort­komt uit een para­doxaal actief voor­ne­men om niets te doen’. 

Creatures at rest zet in op traag­heid om ruim­te te creëren voor alter­na­tie­ve vor­men van aan­dacht en per­cep­tie. Als een oase biedt het een moment van ver­a­de­ming in onze hoge-snel­heids­le­vens, en waar­deert het de rijk­dom die ver­schijnt wan­neer tijd wordt uitgerokken

Info & tic­kets Playground.