Matthias Van de brul


30CC-Residentie
Periode: 04.01—28.02.2019

Matthias Van de brul (°1995, Bonheiden) stu­deer­de in 2018 af aan LUCA Drama, waar hij een ster­ke voor­lief­de ont­wik­kel­de voor eigen­zin­nig tekst­the­a­ter. Hij speel­de bij gezel­schap­pen als Het nieuw­ste­de­lijk, Muziektheater Walpurgis, De Nwe Tijd, tg Nunc en fABULEUS. Zelf maak­te hij onder ande­re de voor­stel­lin­gen geberg­te en Platonov; voor geberg­te ont­ving hij in 2016 de Mu-zee-um Jongerenjuryprijs op Theater Aan Zee. In zijn werk als docent staan taal, spel en ver­beel­ding centraal.


Partnership(s): Eigen Kweek, 30CC
Screenshot 2019 02 13 15 13 08

Matthias Van de brul

Tijdens zijn PODIUMresidentie in janu­a­ri en febru­a­ri in Cas-co ont­beent Matthias Van de brul Tsjechovs eer­ste stuk Platonov en voert een bon­te stoet op van per­so­na­ges die elk op hun manier heen en weer strom­pe­len tus­sen dron­ken­schap en ontnuchtering.

Platonov wordt een wran­ge kome­die over een gene­raals­we­du­we, een arts, een groot­grond­be­zit­ter, een stief­zoon, een stu­den­te, een paar­den­dief, een jon­ge moe­der en een moor­de­naar en — last but not least — over een totaal gedes­il­lu­si­o­neer­de school­mees­ter die zijn hele wereld ziet wan­ke­len. Even schalks als wan­ho­pig trekt hij alles en ieder­een rond hem heen mee in zijn val. Wie houdt zich overeind?

Op het podi­um staan ras­paar­den Johan Knuts en Leen De Veirman (o.a. Toneelgroep Ceremonia) naast jon­ge veu­lens Matthias Van de brul en Charlotte Wellens, bei­den pas afge­stu­deerd als mas­ter in het dra­ma aan LUCA School of Arts in Leuven.