30.04-23.06: Tafelzetting #9: fijn atelier (De Singel)

1601 HOR beeld4 1

Het Leuvense ont­werp­bu­reau fijn ate­lier werkt graag met gevon­den ele­men­ten en struc­tu­ren. Hiervan getuigt hun port­fo­lio, maar ook hun pre­sen­ta­tie op het voor­plein van DE SINGEL. Tafelzetting #9 toont hoe dit bureau zijn ont­werp voor par­ti­cu­lie­re wonin­gen ver­taalt naar publie­ke opdrach­ten, van­uit aan­we­zi­ge archi­tec­tu­ra­le anker­pun­ten: de licht­in­stal­la­tie van Stéphane Beel en het snij­punt van plein en laan.

Het werk van fijn situ­eert zich op het raak­vlak van archi­tec­tuur, inte­ri­eur en instal­la­tie. Hun ingre­pen zijn ver­fijnd en gevoe­lig, speels en ver­ras­send, maar ook sober, en liefst in dia­loog met bestaan­de situ­a­ties en contexten.

Architecten Liesbeth Put, Peter-Jan Depreeuw en Jonas Van Molle geven in gesprek met reeks­cu­ra­tor Petrus Kemme ver­de­re toe­lich­ting bij het werk dat ze ten­toon­stel­len. Aansluitend ver­wel­ko­men we je graag op een recep­tie bij de expo op het voorplein.