Every Island en Denicolai & Provoost deel van de biënnale van Venetië 2024

579654

NL

Maar liefst twee kun­ste­naars­col­lec­tie­ven ver­bon­den aan de Cas-com­mu­ni­ty, wer­den gese­lec­teerd voor de 60e Biënnale van Hedendaagse Kunst van Venetië 2024. Onze voor­ma­li­ge resi­den­ten van Every Island, die hier ver­ble­ven tus­sen okto­ber 2022 en febru­a­ri 2023, wer­den uit­ge­no­digd om met A Comparative Dialogue Act’ invul­ling te geven aan het Luxemburgs Paviljoen. Denicolai & Provoost, die op uit­no­di­ging van Off the Grid in 2021 hun pro­ject Tien Taarten’ naar Leuven brach­ten en in decem­ber 2023 een vier­de vlag voor de vlag­gen­mast inwij­den, repre­sen­te­ren dan weer België met het pro­ject Petticoat govern­ment’. Beide pro­jec­ten laten zich ken­mer­ken door een sterk col­lec­tie­ve en pro­ces­ma­ti­ge insteek. 


A Comparative Dialogue Act — Andrea Mancini, Every Island & Joel Valabrega


De jury voor het Luxemburgse pavil­joen selec­teer­de uit vier fina­lis­ten het pro­ject A Comparative Dialogue Act’ van Andrea Mancini & Every Island. Het col­lec­tief over­tuig­de de jury­le­den met zijn con­cept van het Luxemburgse pavil­joen als een open labo­ra­to­ri­um waar­in het col­lec­tief onder­zoeks­pro­ces­sen ini­ti­eert en ande­re (geluids)kunstenaars en body per­for­mers uit­no­digt om gedu­ren­de de Biënnale geza­men­lijk een col­la­ge-sty­le sounds­ca­pe te ont­wik­ke­len, die alles omvat van expe­ri­men­te­le geluids­werk en melo­di­sche struc­tu­ren tot spo­ken word.

Petticoat govern­ment — Denicolai & Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos


Het col­lec­tief Denicolai & Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos, een kruis­be­stui­ving tus­sen kunst, cura­tor­schap, archi­tec­tuur, typo­gra­fie en car­to­gra­fie, is door de Fédération Wallonie-Bruxelles aan­ge­steld voor de Biënnale van Venetië in 2024. Het pro­ject Petticoat govern­ment’ gaat aan de slag met een pan-Europese mythi­sche figuur: de reus. Het col­lec­tief voert bestaan­de reu­zen op uit zowel het noor­den (België, Noord-Frankrijk) als Zuid-Europa (Catalonië, Zuid-Italië). Het pavil­joen wordt opge­vat als een lieu de pas­sa­ge’, een tij­de­lij­ke rust­plaats. De reis van de reu­zen bestaat uit drie étap­pes: het over­ste­ken van de Alpen, het ver­blijf in Venetië en de terug­keer naar het Noorden. Tijdens een epi­sche, fees­te­lij­ke tocht door­krui­sen en over­schou­wen de reu­zen ver­schil­len­de loka­le con­tex­ten en lan­ce­ren al doen­de vra­gen rond cul­tu­re­le iden­ti­teit en gemeenschap.EN

No less than two artist col­lec­ti­ves lin­ked to the Cas-com­mu­ni­ty, were selec­ted for the 60th Venice Biennale of Contemporary Art 2024. Our for­mer resi­dents from Every Island, who stay­ed here bet­ween October 2022 and February 2023, were invi­ted for the Luxembourg Pavilion with A Comparative Dialogue Act’. In addi­ti­on Denicolai & Provoost, who brought their pro­ject Ten Cakes’ to Leuven at the invita­ti­on of Off the Grid in 2021 and will inau­gu­ra­te a fourth flag for the flag­po­le in December 2023, repre­sent Belgium with the pro­ject Petticoat Government’. Both pro­jects are charac­te­ri­sed by a strong col­lec­ti­ve and pro­cess-orien­ted approach.


A Comparative Dialogue Act — Andrea Mancini, Every Island & Joel Valabrega


From four fina­lists, the jury for the Luxembourg pavi­li­on selec­ted the pro­ject A Comparative Dialogue Act’ by Andrea Mancini & Every Island. The col­lec­ti­ve con­vin­ced the jury mem­bers with its con­cept of the Luxembourg pavi­li­on as an open labo­ra­to­ry in which the col­lec­ti­ve ini­ti­a­tes research pro­ces­ses and invi­tes other (sound) artists and body per­for­mers to joint­ly devel­op a col­la­ge-sty­le sounds­ca­pe during the Biennale, encom­pas­sing eve­ry­thing from expe­ri­men­tal sound work and melo­dic struc­tu­res to spo­ken word.

Petticoat govern­ment — Denicolai & Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos


The col­lec­ti­ve Denicolai & Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos, cross-mixing art, cura­to­ri­al prac­ti­ce, archi­tec­tu­re, typo­grap­hy and car­to­grap­hy, has been appoin­ted by the Fédération Wallonie-Bruxelles for the 2024 Venice Biennale. The Petticoat govern­ment’ pro­ject tac­kles a pan-European mythi­cal figu­re: the giant. The col­lec­ti­ve per­forms exis­ting giants from both nor­thern (Belgium, nor­thern France) and sou­t­hern Europe (Catalonia, sou­t­hern Italy). The pavi­li­on is inter­pre­ted as a lieu de pas­sa­ge’, a tem­po­ra­ry res­ting pla­ce. The giants’ jour­ney con­sists of three sta­ges: cros­sing the Alps, staying in Venice and returning north. During an epic, fes­ti­ve jour­ney, the giants tra­ver­se and over­see dif­fe­rent local con­texts and in the pro­cess rai­se ques­ti­ons of cul­tu­ral iden­ti­ty and community.