Every Island en Denicolai&Provoost geselecteerd voor de biënnale van Venetië 2024

579654

Maar liefst twee kun­ste­naars­col­lec­tie­ven ver­bon­den aan de Cas-com­mu­ni­ty, wer­den gese­lec­teerd voor de 60e Biënnale van Hedendaagse Kunst van Venetië 2024. Onze voor­ma­li­ge resi­den­ten van Every Island, die hier ver­ble­ven tus­sen okto­ber 2022 en febru­a­ri 2023, wer­den uit­ge­no­digd om met A Comparative Dialogue Act’ invul­ling te geven aan het Luxemburgs Paviljoen. Denicolai & Provoost, die op uit­no­di­ging van Off the Grid in 2021 hun pro­ject Tien Taarten’ naar Leuven brach­ten en in decem­ber 2023 een vier­de vlag voor de vlag­gen­mast inwij­den, repre­sen­te­ren dan weer België met het pro­ject Petticoat govern­ment’. Beide pro­jec­ten laten zich ken­mer­ken door een sterk col­lec­tie­ve en pro­ces­ma­ti­ge insteek. 

A Comparative Dialogue Act — Andrea Mancini, Every Island & Joel Valabrega


De jury voor het Luxemburgse pavil­joen selec­teer­de uit vier fina­lis­ten het pro­ject A Comparative Dialogue Act’ van Andrea Mancini & Every Island. Het col­lec­tief over­tuig­de de jury­le­den met zijn con­cept van het Luxemburgse pavil­joen als een open labo­ra­to­ri­um waar­in het col­lec­tief onder­zoeks­pro­ces­sen ini­ti­eert en ande­re (geluids)kunstenaars en body per­for­mers uit­no­digt om gedu­ren­de de Biënnale geza­men­lijk een col­la­ge-sty­le sounds­ca­pe te ont­wik­ke­len, die alles omvat van expe­ri­men­te­le geluids­werk en melo­di­sche struc­tu­ren tot spo­ken word.

Petticoat govern­ment — Denicolai & Provoost, Antoinette Jattiot, Nord & Speculoos


Het Italo-Belgisch kun­ste­naars­duo Denicolai & Provoost werd door de Fédération Wallonie-Bruxelles gese­lec­teerd voor de Biënnale van Venetië in 2024. Het pro­ject Petticoat govern­ment’, gecu­reerd door Antoinette Jattiot, gaat aan de slag een pan-Europese mythi­sche figuur: de reus. Het col­lec­tief voert car­na­val­reu­zen op uit zowel het noor­den (België, Noord-Frankrijk) als Zuid-Europa (Catalonië, Zuid-Italië) op. Het pavil­joen wordt opge­vat als een lieu de pas­sa­ge’, een tij­de­lij­ke rust­plaats. De reis van de reu­zen bestaat uit drie étap­pes: het over­ste­ken van de Alpen, het ver­blijf in Venetië en de terug­keer naar het Noorden. Tijdens een epi­sche, fees­te­lij­ke toch door­krui­sen en over­schou­wen de reu­zen ver­schil­len­de loka­le con­tex­ten en lan­ce­ren al doen­de vra­gen rond cul­tu­re­le iden­ti­teit en gemeenschap.