Every Island:
Maintenance as an act of care


Off the Grid
Periode: 01.10.2022—22.01.2023

ENG

Every Island is a Brussels based design col­lec­ti­ve foun­ded in 2021. They inves­ti­ga­tes the con­cept of per­for­ma­ti­vi­ty in spa­ce through archi­tec­tu­re and ephe­me­ral instal­la­ti­ons. Using the noti­on of ambigui­ty as a design tool, they see spa­ce as a sce­no­grap­hy of tran­si­ti­ons, roles, sce­nes and mea­nings. In each pro­ject, the mate­ri­a­li­ty is con­cei­ved as a remi­nis­cen­ce of hid­den ima­ges and sen­sa­ti­ons. The col­lec­ti­ve was foun­ded by Alessandro Cugola, Caterina Malavolti, Damir Draganic, Martina Genovesi, Juliane Seehawer.NL

Every Island is een in Brussel geves­tigd design­col­lec­tief dat werd opge­richt in 2021. Ze onder­zoe­ken het con­cept van per­for­ma­ti­vi­teit in de ruim­te door mid­del van archi­tec­tuur en efe­me­re instal­la­ties. Door het begrip ambi­gu­ï­teit te gebrui­ken als ont­werp­tool, zien ze de ruim­te als een sce­no­gra­fie van over­gan­gen, rol­len, scè­nes en bete­ke­nis­sen. In elk pro­ject wordt de mate­ri­a­li­teit opge­vat als een her­in­ne­ring aan ver­bor­gen beel­den en sen­sa­ties. Het col­lec­tief werd opge­richt door Alessandro Cugola, Caterina Malavolti, Damir Draganic, Martina Genovesi en Juliane Seehawer.


2 4 min Welcome04 Welcome02 Welcome01 Welcome03 The smallest01

Every Island:
Maintenance as an act of care

ENG

The pro­ject Maintenance as an act of care finds its roots within and around a hou­se which was never finis­hed, or never meant to be. Doors remai­ned open towards the sky, walls bare and naked.

One might read the hou­se as an arti­fi­ci­al ruin: it stands as a fake tem­ple in a British garden.

An ambi­guous object that shows the beau­ty of the arche­ty­pe that has never found its use. As remai­ned inter­rup­ted, it beco­mes an hypo­the­sis rather than a memory.

In this inter­rup­ti­on we see the poten­ti­al for mul­ti­ple approp­ri­a­ti­ons, acti­ons of care, of inter­pre­ta­ti­on and understanding.

There is no solu­ti­on to be found or ans­wer to aim to. Every inter­ven­ti­on brings the assump­ti­on of a radi­cal chan­ge that leads instead into a pro­cess of exas­pe­ra­ti­on of an anti­the­ses, the head-on clash of posi­ti­ons, the accen­tu­a­ti­on of contradictions.

Driven by the oppor­tu­ni­ty that the site offers, for three months eve­ry island will beco­me the main­tenan­ce team of the hou­se: set­ting an ate­lier, they will cycli­cally enter the whi­te spa­ce to attempt the com­ple­te’ via incompleteness.

The cycli­cal nego­ti­a­ti­on of the ruin will remain open: tho­se acti­ons will attempt each time a dif­fe­rent use, and by doing so they will also alter the main­tenan­ce team, that will con­stant­ly per­form a dif­fe­rent role: archi­tect, desig­ner, inha­bi­tants, stran­gers, pas­sen­gers, etc. NL

Het pro­ject Maintenance as an act of care vindt zijn wor­tels in en rond een huis dat nooit af was, of nooit bedoeld was om af te zijn. Deuren ble­ven open­staan naar de hemel, muren kaal en naakt.

Je zou het huis kun­nen lezen als een kunst­ma­ti­ge ruï­ne: het lijkt wel een nep­tem­pel in een Britse tuin.

Een dub­bel­zin­nig object dat de schoon­heid toont van het arche­ty­pe dat nooit zijn bestem­ming heeft gevon­den. Als onder­bro­ken geble­ven, wordt het een hypo­the­se in plaats van een her­in­ne­ring.

In deze onder­bre­king zien we het poten­ti­eel voor meer­vou­di­ge toe-eige­ning, acties van zorg, inter­pre­ta­tie en begrip.

Er is geen oplos­sing te vin­den of ant­woord om naar te stre­ven. Elke inter­ven­tie brengt de ver­on­der­stel­ling van een radi­ca­le ver­an­de­ring met zich mee die in plaats daar­van leidt tot een pro­ces van uit­put­ting van tegen­stel­lin­gen, de fron­ta­le bot­sing van posi­ties, de accen­tu­e­ring van tegen­stel­lin­gen.

Gedreven door de moge­lijk­heid die de loca­tie biedt, zal elk eiland gedu­ren­de drie maan­den de onder­houds­ploeg van het huis wor­den: door een ate­lier op te zet­ten, zul­len ze cyclisch de wit­te ruim­te betre­den om te pro­be­ren het com­ple­te’ te berei­ken via onvol­le­dig­heid.

De cycli­sche onder­han­de­ling van de ruï­ne zal open blij­ven: deze acties zul­len elke keer een ander gebruik pro­be­ren, en door dit te doen zul­len ze ook de onder­houds­ploeg ver­an­de­ren, die con­stant een ande­re rol zal spe­len: archi­tect, ont­wer­per, bewo­ners, vreem­den, pas­sa­giers, enz.