Fijn Atelier & Sarah De Vos – LUCA Biennale

Plan 480x328

Tijdelijke Cas-co resi­den­ten Fijn Atelier en kun­ste­na­res Sarah De Vos van de Cas-co collega’s Batiment A pre­sen­te­ren nieuw werk tij­dens de LUCA Biënnale Let yourself fall’ gecu­reerd door Ief Spincemaille.


Fijn ate­lier maakt een heden­daag­se inter­pre­ta­tie van het his­to­ri­sche grond­plan van de ten­toon­stel­lingslo­ca­tie Abdij Keizersberg – een schets van wat-geweest-had-kunnen-zijn.

Het werk Chapter 2.0 sug­ge­reert archi­tec­tuur die er nooit geweest is. Het ambi­ti­eu­ze ori­gi­ne­le ont­werp van de abdij van Keizersberg, van de hand van Pierre Langerock (1897) voor­zag een groot­se abdij­kerk op de posi­tie van de hui­di­ge kap­pi­tel­zaal. In het ver­leng­de van de kerk was een acht­hoe­ki­ge ruim­te gete­kend, mid­den in de bin­nen­tuin. Meer infor­ma­tie dan het plan is er niet. Op de axo­no­me­trie valt de ruim­te net bui­ten beeld. Door 2 een­vou­di­ge ingre­pen cre­ëert Fijn Atelier een sug­ges­tie van deze nooit gere­a­li­seer­de ruim­te: twee cir­kels – 1 op het maai­veld, en 1 op hoog­te – wor­den met behulp van de ver­beel­ding van de toe­schou­wer de ruim­te, die ooit bedacht werd door een ande­re ontwerper.

Sinds 2015 is fijn ate­lier de samen­wer­king tus­sen Anne-Valérie de Meulenaere en Liesbeth Put. Het werk van dit jon­ge duo bevindt zich op het raak­vlak tus­sen archi­tec­tuur, inte­ri­eur en installatie.


LUCA Biënnale – Let Yourself Fall

Met de meta­foor van de val’ cureert Ief Spincemaille een ten­toon­stel­ling over het (on)vrijwillig opge­ven van wat gekend en ver­trouwd is. (Let yourself) fall gaat over een kan­te­len­de wereld waar niets nog zeker lijkt. Over tal­lo­ze vluch­te­lin­gen die over land en zee dwa­len op zoek naar een bete­re plek. Maar ook over zwer­ven­de kun­ste­naars, weten­schap­pers, ambachts­lie­den die zich her­ves­ti­gen en hun prak­tijk vorm geven in een ande­re con­text. Buiten het klas­sie­ke muse­um of labo­ra­to­ri­um, in aller­han­de col­lec­tie­ven, par­ti­ci­pa­tie­ve buurt­pro­jec­ten, ver­ras­sen­de alli­an­ties… (Let yourself) fall gaat over een ver­lan­gen naar, en vrees voor wat onbe­kend en ver­af is.Geen bete­re plaats om na te den­ken over een wereld waar niets nog zeker lijkt dan in een Benedictijnenabdij, waar men al eeu­wen vol­gens dezelf­de regel van Benedictus leeft. Van 30/11 tot 11/12 laten ver­schil­len­de makers en den­kers zich val­len in de Abdij Keizersberg, net ach­ter OPEK. Na deze elf dagen duren­de ten­toon­stel­ling ver­hui­zen alle wer­ken naar de ten­toon­stel­lings­zaal van de uni­ver­si­tai­re bibli­o­theek, waar ze in alfa­be­ti­sche volg­or­de op de grond wor­den gerang­schikt. Gevallen, ein­de­lijk een grond gevonden.

Plan 480x328
Fijn Atelier Sarah De Vos LUCA Biennale 2