‘Klei (Sint-Niklaas)’: een kunstintegratie door Elise Eeraerts en Roberto Aparicio Ronda

Whats App Image 2024 05 03 at 12 26 12

Op zon­dag 5 mei wordt Klei (Sint-Niklaas) van de hand van resi­den­ten Elise Eeraerts en Roberto Aparacio Ronda offi­ci­eel ingne­wijd. In het kader van Project 33 leg­den de kun­ste­naars een par­ti­ci­pa­tief tra­ject af die uit­mond­de in een blij­ven­de kuns­tin­te­gra­tie, bestaan­de uit 10 sculp­tu­ren die op ver­schil­len­de loca­ties onder de brug ver­schij­nen. Meer dan 600 stads­ge­no­ten werk­ten mee aan de rea­li­sa­tie van het werk: tij­dens een reeks work­shops in de zomer van 2023 gin­gen de Leerlingen van OLVP in het straat­beeld op zoek naar typi­sche motie­ven refe­ren­ties aan de geschie­de­nis van de stad, die de kun­ste­naars zet­ten die om in een 3D-sculp­tuur. De sculp­tu­ren bestaan uit ver­schil­len­de soor­ten modu­lai­re bouw­ste­nen waar­voor de loka­le klei, die zo ken­mer­kend is voor het steen­bak­kers­ver­le­den van de streek, als basis dien­de. Doordat de klei van de modu­les gebak­ken werd op ver­schil­len­de tem­pe­ra­tu­ren, ont­staat er een ver­schil in poro­si­teit en ont­hult de loka­le, wil­de klei zijn divers, warm kleu­ren­pal­let. Dit maakt dat de mate­ri­a­li­teit goed aan­sluit bij de spoor­weg­pij­lers, die ook ver­schil­len­de gra­da­ties van mos­vor­ming ver­to­nen. De 10 kunst­wer­ken ver­wij­zen dus zowel door vorm als uit­zicht naar het bouw­kun­dig kunst­werk dat de brug met de 33 pij­lers is.