Residentiecoördinator 2024 - Deadline 05.05

Opening fringe casco web res 31 1

Cas-co zoekt een resi­den­tie­co­ör­di­na­tor, die ruim­te biedt aan kun­ste­naars om expe­ri­men­te­le en kwa­li­teits­vol­le pro­jec­ten te rea­li­se­ren bin­nen tra­jec­ten die ont­wik­ke­ling en pre­sen­ta­tie verbinden.

Werking:


Cas-co is een ate­lier- en resi­den­tie­wer­king voor pro­fes­si­o­ne­le beel­den­de kun­ste­naars en per­for­mers, geves­tigd aan de Leuvense Vaartkom. De orga­ni­sa­tie beschikt over vijf­en­twin­tig kwa­li­ta­tie­ve en betaal­ba­re ate­liers, vijf resi­den­tie­plek­ken, gedeel­de werk­plaat­sen en faci­li­tei­ten. De wer­king biedt een thuis aan een dyna­mi­sche kun­ste­naars­com­mu­ni­ty en volgt de behoef­tes, dro­men en wen­sen van haar leden van nabij op. Naast ruim­te­lij­ke omka­de­ring, biedt Cas-co Sinds haar oprich­ting in 2015 ver­schil­len­de vor­men van prak­tijk­on­der­steu­ning. Zo orga­ni­seert Cas-co een uit­ge­breid pro­gram­ma met talks, stu­dio visits, mas­ter­clas­ses, uit­wis­se­lin­gen en part­ner­ships (bv. de STUK solo’s). Daarnaast host Cas-co, al dan niet in samen­wer­king met part­ners M en 30CC, tij­de­lij­ke resi­den­tie­tra­jec­ten en onder­steunt aller­han­de vor­men van expe­ri­ment en presentatie.


Off the Grid
(hier­na afge­kort als OTG’) is de naam van het resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form voor kun­ste­naars, col­lec­tie­ven en onaf­han­ke­lij­ke cura­to­ren. Het plat­form ont­spint zich van­uit ver­schil­len­de ruim­tes op de gelijk­vloers van Cas-co: de cen­tra­le hal met mul­ti-inzet­ba­re sce­no­gra­fie, een pro­ject spa­ce, een keu­ken, een lees- en werk­ruim­te. Van daar­uit wordt ook de publie­ke ruim­te rond­om Cas-co actief getrans­for­meerd, met onder ande­re een mast voor reu­zen­vlag­gen op het school­plein van Stroom en de ban­ner op maak­leer­plek. Het pro­gram­ma besteedt bij­zon­de­re aan­dacht aan nieu­we stem­men en pro­fie­len die (nog) niet gehoord of gezien wor­den in een muse­a­le con­text, pre­sen­ta­tie-instel­lin­gen of het regu­lie­re kun­sten­veld. In OTG start elk tra­ject met een peri­o­de van ont­wik­ke­ling — zij het het eigen maken van een nieu­we dis­ci­pli­ne of skill, het opstar­ten van een nieuw onder­zoek of de pro­duc­tie van het nieuw werk, het ana­ly­se­ren van de eigen posi­tie in het veld of het explo­re­ren van nieu­we samen­wer­kin­gen — en ver­taalt zich gaan­de­weg naar een col­lec­tief vorm­ge­ge­ven publiek pro­gram­ma. OTG pro­moot en pre­sen­teert tot slot ook video’s, publi­ca­ties en edi­ties van kun­ste­naars ver­bon­den aan de community.Functie:


 • je staat in voor de de artis­tiek-inhou­de­lij­ke koers en pro­gram­ma­tie van Off the Grid;

 • je coör­di­neert, plant en onder­steunt het ver­loop van de ver­schil­len­de resi­den­tie­tra­jec­ten en het publie­ke pro­gram­ma dat hier­uit voort­komt (in nau­we samen­wer­king met de pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor en alge­meen coördinator);

 • je bent een spar­ring part­ner en zoekt actief naar artis­tie­ke kaders, oppor­tu­ni­tei­ten, gespreks­part­ners, refe­ren­ties, enz. voor de tij­de­lij­ke én per­ma­nen­te residenten; 

 • je brengt de pro­gram­ma­groep samen, zoekt naar syn­er­gie­ën en moge­lijk­he­den voor uitwisseling;

 • je zoekt actief naar lin­ken met het bre­de­re pro­gram­ma van Cas-co en onder­steunt de orga­ni­sa­tie van stu­dio visits, mas­ter­clas­ses, en de ont­wik­ke­ling van gedeel­de productiefaciliteiten;

 • je ver­zorgt de inter­ne en exter­ne com­mu­ni­ca­tie van OTG (denk aan: web­si­te, soci­a­le media, nieuws­brief, pers en druk);

 • je bouwt actief aan het net­werk van OTG en stemt pro-actief af met doel­groe­pen en partners;

 • je zorgt ervoor dat tij­de­lij­ke resi­den­ten, gespreks­part­ners, vrij­wil­li­gers en bezoe­kers zich weg­wijs, wel­kom en betrok­ken voelen;

 • je beheert de pro­ject­bud­get­ten (in nau­we samen­wer­king met de alge­meen coördinator)


Profiel:


 • Je hebt een pas­sie voor, en aan­toon­ba­re erva­ring in het samen­wer­ken met kunstenaars; 

 • Je hebt een groot hart voor de kun­sten, met een spe­ci­fie­ke inte­res­se in beel­den­de kun­sten, hybri­de prak­tij­ken en performance;

 • Je bent geïn­te­res­seerd in nieu­we prak­tij­ken, ten­den­sen en for­mats bin­nen het Belgische kun­sten­land­schap en daarbuiten;

 • Je beschikt over ster­ke orga­ni­sa­to­ri­sche en admi­ni­stra­tie­ve vaardigheden;

 • Je hebt vol­doen­de ken­nis van tech­ni­sche en audio­vi­su­e­le pro­duc­tie om zich in te leven in de ont­wik­ke­lingstra­jec­ten die de kun­ste­naars doorlopen;

 • Je bent com­mu­ni­ca­tief en con­tact­vaar­dig, zowel in team­ver­band als naar sta­ke­hol­ders toe. Je kan goed net­wer­ken, denkt asso­ci­a­tief en werkt verbindend.

 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands (of bent het vol­op aan het leren) en Engels. Frans is een plus;

 • Je bent flexi­bel, week­end- en avond­werk schrikt je niet afAanbod:


 • Een deel­tijds con­tract (60 tot 70%) van onbe­paal­de duur, PC 329, B1C (inhou­de­lijk verantwoordelijke)

 • een boei­en­de en groei­en­de werk­plek in een klein team, tus­sen kun­ste­naars en professionals

 • veel ruim­te voor eigen ini­ti­a­tief, ont­wik­ke­ling van nieu­we skills en inzichten

 • flexi­be­le werk­uren met res­pect voor grenzen

 • extra­le­ga­le voor­de­len: maal­tijd­che­ques, woon-werk­ver­keer, een tus­sen­komst voor telefoonkostenSolliciteren:


Hoe sol­li­ci­te­ren? Stuur voor 5 mei je cv en een kor­te moti­va­tie naar coör­di­na­tor Mirthe Demaerel (mirthe@​cas-​co.​be), bij wie je ook terecht kan voor aan­vul­len­de vra­gen. De eer­ste gesprek­ken op uit­no­di­ging gaan door in de week van 6 mei. We voor­zien een start­da­tum in juni (in overleg).

Casco 06 09 jw web res 34