Studio Vaartstraat - Deadline 17.12.2023

MDC CASCO 01 016 LR

NL

Kunstenaar en op zoek naar een ruim­te, omka­de­ring en pro­gram­ma in Leuven? In Cas-co komen van­af decem­ber plaat­sen vrij! 

Cas-co biedt ruim­te aan beel­den­de kun­ste­naars, desig­ners, per­for­mers en hybri­de prak­tij­ken met diver­se ach­ter­gron­den, behoef­tes en noden. Dit doet Cas-co door betaal­ba­re ate­liers te faci­li­te­ren, actief pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te zoe­ken of cre­ë­ren en uit­wis­se­ling op aller­han­de manie­ren te stimuleren. 

We zoe­ken naar kun­ste­naars of col­lec­tie­ven die van­af decem­ber de ruim­tes een nieu­we invul­ling te geven. Geïnteresseerd? Kom langs voor een vrij bezoek op 9 novem­ber (tus­sen 14u00 en 18u00) en stuur je dos­sier in tot en met zon­dag 17 decem­ber 2023!

 • Cas-co is op zoek naar kun­ste­naars, col­lec­tieven of orga­ni­sa­ties die: 

  • pro­fes­si­o­neel actief zijn; 
  • een ach­ter­grond heb­ben in de beel­den­de kun­sten, per­for­man­ce en / of er een hybri­de prak­tijk op nahouden;
  • op zoek zijn naar een com­mu­ni­ty en aan­slui­ting kun­nen vin­den bij het bre­de­re ver­haal van Cas-co;
  • actief gebruik wil­len maken van de werk­ruim­te en het programma.
 • Cas-co biedt:

  • Een pri­va­te stu­dio’s van 25 tot 53 m² aan een huur­kost van 5,50 euro per m² + een nuts­kost van 25 euro for­fai­tair plus 0,50 euro per m²;
  • Een dyna­mi­sche en ambi­ti­eu­ze werk­plaats waar kun­ste­naars, cul­tuur­wer­kers, cura­to­ren, scho­len, bedrij­ven en ande­re makers elkaar dage­lijks ontmoeten;
  • Ver­schil­len­de vor­men van prak­tijk­on­der­steu­ning en actief ont­wik­ke­lings­be­leid (orga­ni­se­ren van stu­dio visits & mas­ter­clas­ses, iden­ti­fi­ce­ren van kan­sen voor pre­sen­ta­tie, bege­lei­ding bij het vin­den van net­werk en financiering, …);
  • Gratis of betaal­ba­re toe­gang tot aller­han­de faciliteiten: 
   • een zit­plek, keu­ken en gedeel­de werk­ruim­te in de Vaartstraat;
   • een kan­ti­ne, fablab en gereed­schap­pen­bib in maak­leer­plek (via part­ners aldaar);
   • een foto­la­bo en gra­fisch labo in ontwikkeling.
  • Een opti­o­ne­le uit­brei­ding met een bureau­plek in Studio Minkelers (+50 euro per maand)
 • Op 9 novem­ber orga­ni­se­ren we een vrij bezoek (tus­sen 14u00 en 18u00) aan de vrije stu­dio’s en ruim­te van Cas-co. 

  Verstuur je dos­sier tegen 17 decem­ber 2023 per e‑mail naar mirthe@​cas-​co.​be of per post naar: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel, Vaartstraat 94, 3000 Leuven.

  Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

  • een CV;
  • een beel­dend portfolio; 
  • een gemo­ti­veer­de aan­vraag van ca. 1 A4
  • video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks (digi­taal dos­sier), usb of dvd (post).

  Geef ook dui­de­lijk aan wat je zoekt: 

  • een ate­lier en/​of bureauplek
  • de mini­ma­le opper­vlak­te die je nodig hebt
  • de vroeg­ste datum waar­op je kan verhuizen 

  Een klei­ne selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden actief in de heden­daag­se kun­sten­sec­tor, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en geeft een gemo­ti­veerd advies. De gese­lec­teer­de kunstenaar(s) word(en) uit­ge­no­digd voor een gesprek waar­bij ver­de­re prak­ti­sche afspra­ken wor­den gemaakt en een huur­con­tract wordt besproken. 

  Wij hou­den enkel reke­ning met de aan­vra­gen die als reac­tie op deze call wor­den inge­zon­den. Hebt u in het ver­le­den al eens een dos­sier inge­diend en werd dit posi­tief beoor­deeld? Zodra een ate­lier vrij­komt dat bij uw noden aan­sluit, of wan­neer er een open call is, zul­len wij je hier­over infor­me­ren. Je dient je (zo nodig geac­tu­a­li­seerd) dos­sier dan gewoon opnieuw in te stu­ren om te beves­ti­gen dat je nog steeds geïn­te­res­seerd bent. 

  Voor vra­gen, bezoek en infor­ma­tie: con­tac­teer mirthe@​cas-​co.​be.

ENG

Artist and loo­king for a spa­ce, con­struc­ti­ve fra­me­work and com­mu­ni­ty in Leuven? Cas-co vzw cur­rent­ly has two spa­ces avai­la­ble at Studio Vaartstaat.

Cas-co offers spa­ce to visu­al artists, per­for­mers and hybrid prac­ti­ces with diver­se back­grounds, needs and requi­re­ments. Cas-co does this by faci­li­ta­ting affor­da­ble stu­dios, acti­ve­ly cre­a­ting pro­ject and pre­sen­ta­ti­on oppor­tu­ni­ties and sti­mu­la­ting exchan­ge in all kinds of ways. 

From December on, we are loo­king for artists or col­lec­ti­ves that want to give the spa­ce a new pur­po­se. Interested? Join the open visit on November 9 (2 – 6pm) and sub­mit your file until Sunday, December 172023!

MDC CASCO 01 026 LR Studio van Club Efemeer
 • Cas-co is loo­king for an artists, col­lec­ti­ves or orga­ni­za­ti­ons who: 

  • are pro­fes­si­o­nal­ly active; 
  • have a back­ground in the visu­al arts, per­for­man­ce and/​or a hybrid practice;
  • are loo­king for exchan­ge and can con­nect to the broa­der com­mu­ni­ty and mis­si­on of Cas-co;
  • can acti­ve­ly use the workspa­ce and pro­gram­me offered.
 • Cas-co offers:

  • A stu­dio of 25 m²to 53 m² in the Vaartstraat (no. 94) at a ren­tal cost of 5,5 euros per m² + a uti­li­ty cost of 25 euros plus 0,50 euros per m²;
  • a dyna­mic and ambi­tious wor­king envi­ron­ment whe­re artists, cul­tu­ral wor­kers, cura­tors, schools, com­pa­nies and other makers meet daily;
  • various forms of prac­ti­ce sup­port and acti­ve devel­op­ment poli­cy (orga­ni­zing stu­dio visits & mas­ter clas­ses, iden­ti­fying oppor­tu­ni­ties for pre­sen­ta­ti­on, guid­an­ce in fin­ding net­work and funding…);
  • sha­red facilities: 
   • A kit­chen, sea­ting area and sha­red workspa­ces in Vaartstraat;
   • a canteen, fab lab and tools libra­ry in maak­leer­plek (in col­lab with partners); 
   • pho­to lab and grap­hics lab under devel­op­ment in maakleerplek
  • Optional flexi­ble wor­king pla­ces (in a sha­red spa­ce) in the J.P. Minckelersstraat (no. 139) at 50 euros extra per month.
 • On November 9 (2 – 6pm), we orga­ni­ze an open visit to the stu­dios and spa­ce of Cas-co.

  Send your file by December 17, 2023 by e‑mail to mirthe@​cas-​co.​be or by post to: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel, Vaartstraat 94, 3000 Leuven.

  A com­ple­te dos­sier con­tains the fol­lo­wing elements:

  • a CV;
  • a visu­al portfolio; 
  • a moti­va­ted appli­ca­ti­on of approxi­ma­te­ly 1 A4
  • videos can be atta­ched by means of weblinks (digi­tal file) or usb (post).

  Please spe­ci­fy in your mail what you are loo­king for: 

  • a stu­dio in Vaartstraat and/​or a flexi­ble wor­king pla­ce in J.P. Minckelers;
  • mini­mal surfa­ce of the studio
  • ear­liest star­ting date 

  A small selec­ti­on com­mit­tee, con­sis­ting of mem­bers acti­ve in the con­tem­po­ra­ry arts sec­tor and/​or cre­a­ti­ve learning spa­ce, eva­lu­a­tes the appli­ca­ti­ons on the basis of the sub­mit­ted file and gives a rea­so­ned advi­ce. The selec­ted artist(s) will be invi­ted for an inter­view during which fur­ther prac­ti­cal arran­ge­ments will be made and a lea­se will be discussed.

  We only con­si­der appli­ca­ti­ons sub­mit­ted in res­pon­se to this call. Have you sub­mit­ted an appli­ca­ti­on in the past that has been posi­ti­ve­ly revie­wed? As soon as a stu­dio beco­mes avai­la­ble that mat­ches your needs, or when the­re is an open call, we will inform you. You should then just resub­mit your (upda­ted) dos­sier to con­firm that you are still interested.

  For ques­ti­ons, visits and infor­ma­ti­on: con­tact mirthe@​cas-​co.​be.

MDC CASCO 02 057 LR Michiel De Cleene