07.03 - 12.03: 'The Washing Machine' - Jan Van Eijgen (Ithaka)

E3 C6487 E 03 B0 48 DF 807 B 71 DAC3369361

NL

De 31ste edi­tie van het gra­tis kunst­fes­ti­val Ithaka waar LOKO Cultuur een selec­tie veel­be­lo­ven­de kun­ste­naars een plat­form geeft om hun pro­ject ten­toon te stel­len. Dit jaar wer­den de arties­ten geïn­spi­reerd door alles wat met de natuur te maken heeft. Onder hen onze maak­leer­plek-resi­dent Jan Van Eijgen met The Washing Machine’.

Samenleven is moei­lijk, deze was­ma­chi­ne, op zich­zelf over­groeid met gekleur­de schim­mels, wast ver­geefs alle kleu­ren in zijn trom­mel. White was­hing, pink was­hing, green was­hing, cul­tu­re was­hing. Is de actie ver­geefs? Laten de kleu­ren zich was­sen? Kunnen we los bestaan van alle mani­pu­la­tie die ons omgeeft zoals de spo­ren van schim­mels alom­te­gen­woor­dig zijn? 

*Pinkwashing zijn uit­een­lo­pen­de (poli­tie­ke) mar­ke­ting­stra­te­gie­ën, gericht op het pro­mo­ten van pro­duc­ten, lan­den, per­so­nen of ande­re enti­tei­ten, door het schet­sen van een homo­vrien­de­lijk beeld, met als doel gezien te wor­den als tole­rant, voor­uit­stre­vend en modern, waar­bij dit posi­tie­ve beeld wordt gebruikt om iets anders te verhullen. 

DE5 E2 B68 AC85 4878 8916 CB50 DB56 D60 A

ENG

This year mar­ked the 31st edi­ti­on of the free art fes­ti­val Ithaka, whe­re LOKO Culture gives a selec­ti­on of pro­mi­s­ing artists a plat­form to exhi­bit their pro­jects. This year, the artists were inspi­red by eve­ry­thing to do with natu­re. Among them, our maak­leer­plek-resi­dent Jan Van Eijgen with The Washing Machine’.

Living together is dif­fi­cult, this was­hing machi­ne, over­grown on its own with colou­red fun­gi, was­hes all the colours in its drum in futi­li­ty. White was­hing, pink was­hing, green was­hing, cul­tu­ral was­hing. Is the acti­on futi­le? Do the colours allow them­sel­ves to be was­hed? Can we exist sepa­ra­te­ly from all the mani­pu­la­ti­on that sur­rounds us as the spo­res of fun­gi are ubi­qui­tous?

*Pinkwashing are diver­se (poli­ti­cal) mar­ke­ting stra­te­gies, aimed at pro­mo­ting pro­ducts, coun­tries, indi­vi­du­als or other enti­ties, by pain­ting a gay-friend­ly ima­ge, with the aim of being seen as tole­rant, pro­gres­si­ve and modern, using this posi­ti­ve ima­ge to dis­gui­se some­thing else.