07.03 - 12.03: 'The Washing Machine' - Jan Van Eijgen (Ithaka)

E3 C6487 E 03 B0 48 DF 807 B 71 DAC3369361

De 31ste edi­tie van het gra­tis kunst­fes­ti­val Ithaka waar LOKO Cultuur een selec­tie veel­be­lo­ven­de kun­ste­naars een plat­form geeft om hun pro­ject ten­toon te stel­len. Dit jaar wer­den de arties­ten geïn­spi­reerd door alles wat met de natuur te maken heeft. Onder hen onze maak­leer­plek-resi­dent Jan Van Eijgen met The Washing Machine’.

Samenleven is moei­lijk, deze was­ma­chi­ne, op zich­zelf over­groeid met gekleur­de schim­mels, wast ver­geefs alle kleu­ren in zijn trom­mel. White was­hing, pink was­hing, green was­hing, cul­tu­re was­hing. Is de actie ver­geefs? Laten de kleu­ren zich was­sen? Kunnen we los bestaan van alle mani­pu­la­tie die ons omgeeft zoals de spo­ren van schim­mels alom­te­gen­woor­dig zijn? 

*Pinkwashing zijn uit­een­lo­pen­de (poli­tie­ke) mar­ke­ting­stra­te­gie­ën, gericht op het pro­mo­ten van pro­duc­ten, lan­den, per­so­nen of ande­re enti­tei­ten, door het schet­sen van een homo­vrien­de­lijk beeld, met als doel gezien te wor­den als tole­rant, voor­uit­stre­vend en modern, waar­bij dit posi­tie­ve beeld wordt gebruikt om iets anders te verhullen. 

DE5 E2 B68 AC85 4878 8916 CB50 DB56 D60 A