Amber Roucourt, Jan Van Eijgen en Maarten De Laet verhuizen naar maakleerplek

PO MAAK 0304 Stijn Bollaert min

NL

Kunstenaars Amber Roucourt, Maarten De Laet en Jan Van Eijgen heb­ben sinds febru­a­ri hun vas­te stek in maakleerplek. 

Sinds febru­a­ri stelt Cas-co drie ate­liers op de site ter beschik­king aan star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars die er een jaar lang hun prak­tijk ver­der kun­nen ont­plooi­en in opti­ma­le omstan­dig­he­den. De kun­ste­naars zijn omringd met goe­de buren: naast onze tea­cher-resi­den­ce Sammy Ben Yakoub, werkt het duo van AgNo3000 aan een open foto­gra­fisch ate­lier. In de aan­pa­len­de gebou­wen orga­ni­se­ren o.a. het High-Tech Lab — voor­zien van 3D-prin­ters, een laser- en CNC-cut­ter — en Maakbar het maak­leer­plek van morgen.

Amber, Jan en Maarten waren van sep­tem­ber 2021 tot nu resi­dent bij Studio Annext. Aan het ein­de van vorig jaar stel­den ze oud en nieuw werk ten­toon in de silo’s en kwa­men zo voor het eerst in con­tact met het pro­ject van maak­leer­plek. Voortaan zet­ten ze hier hun ont­wik­ke­lingstra­ject ver­der. Welkom!

Whats App Image 2023 02 20 at 18 49 54
Whats App Image 2023 02 17 at 15 38 33 1

ENG

Artists Amber Roucourt, Maarten De Laet and Jan Van Eijgen have had their per­ma­nent pla­ce in maak­leer­plek sin­ce February.

Since February, Cas-co has made three stu­dios on the site avai­la­ble to star­ting visu­al artists who can devel­op their prac­ti­ce the­re for a year in opti­mal con­di­ti­ons. The artists are sur­roun­ded by good neigh­bours: next to our tea­cher-resi­den­ce Sammy Ben Yakoub, the duo of AgNo3000 is wor­king on an open pho­to­grap­hic stu­dio. In the adjoi­ning buil­dings, the High-Tech Lab — equip­ped with 3D prin­ters, a laser and CNC cut­ter — and Maakbar, among others, orga­ni­se the maak­leer­plek of tomor­row.

Amber, Jan and Maarten were resi­dents at Studio Annext from September 2021 until now. At the end of last year, they exhi­bi­ted old and new work in the silos and thus came into con­tact with the pro­ject of maak­leer­plek for the first time. From now on, they will con­ti­nue their tra­jec­to­ry of devel­op­ment here. Welcome!

Whats App Image 2023 02 17 at 15 38 33
Whats App Image 2023 02 20 at 18 49 54 1