Amber Roucourt, Jan Van Eijgen en Maarten De Laet verhuizen naar maakleerplek

PO MAAK 0304 Stijn Bollaert min

Kunstenaars Amber Roucourt, Maarten De Laet en Jan Van Eijgen heb­ben sinds febru­a­ri hun vas­te stek in maakleerplek. 

Sinds febru­a­ri stelt Cas-co drie ate­liers op de site ter beschik­king aan star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars die er een jaar lang hun prak­tijk ver­der kun­nen ont­plooi­en in opti­ma­le omstan­dig­he­den. De kun­ste­naars zijn omringd met goe­de buren: naast onze tea­cher-resi­den­ce Sammy Ben Yakoub, werkt het duo van AgNo3000 aan een open foto­gra­fisch ate­lier. In de aan­pa­len­de gebou­wen orga­ni­se­ren o.a. het High-Tech Lab — voor­zien van 3D-prin­ters, een laser- en CNC-cut­ter — en Maakbar het maak­leer­plek van morgen.

Amber, Jan en Maarten waren van sep­tem­ber 2021 tot nu resi­dent bij Studio Annext. Aan het ein­de van vorig jaar stel­den ze oud en nieuw werk ten­toon in de silo’s en kwa­men zo voor het eerst in con­tact met het pro­ject van maak­leer­plek. Voortaan zet­ten ze hier hun ont­wik­ke­lingstra­ject ver­der. Welkom!

Whats App Image 2023 02 20 at 18 49 54
Whats App Image 2023 02 17 at 15 38 33 1
Whats App Image 2023 02 17 at 15 38 33
Whats App Image 2023 02 20 at 18 49 54 1