05.05.2019, 00:00—00:00
Club Efemeer, Fijn Atelier & Stiel @ And&Festival

CLUB19

Om de toe­komst­plan­nen voor een nieu­we Maak/​Leerplek voor stad Leuven (cross-over onder­wijs, cul­tuur en eco­no­mie) een eer­ste keer voor te stel­len, nodig­de stad Leuven enke­le Cas-co resi­den­ten uit om een artis­tie­ke inter­ven­tie te ont­wik­ke­len in de SILO’s aan de Vaartkom.

Club Efemeer (Maarten Vanermen & Arnaud De Wolf) doet een mini­ma­lis­ti­sche inter­ven­tie die de opmer­ke­lij­ke dimen­sies van het pand onder­streept. Een licht­straal door­klieft de nega­tie­ve ruim­te gevormd door de silo’s en con­cre­ti­seert een ongrijp­ba­re omgeving.

Cas-co resi­den­ten fijn ate­lier & Stiel werk­ten samen en cre­ëer­den de in situ instal­la­tie NOVA. Met Nova spe­len Fijn Atelier & STIEL met de schaal/​omvang van de impo­san­te cilin­der­vor­mi­ge graansilo’s van de voor­ma­li­ge Stella Brouwerij, die in de hoog­te lij­ken uit te mon­den in een onein­di­ge zwar­te ruimte.

Door een spie­ge­lend vlak, in dezelf­de vorm als de uit­snij­ding boven­aan, onder­aan te instal­le­ren, als een zwe­ven­de zit­bank, zie je iets wat niet met­een in het gezichts­veld ligt. Of hoe nieu­we per­spec­tie­ven en nieu­we moge­lijk­he­den voor een maak-en leer­plek in Leuven ver­beeld kun­nen worden.

De eer­ste show­ca­se van MaakLeerPlek wordt gelan­ceerd tij­dens AND&festival (25 mei) in de silo’s aan de hand van een expo van de haal­baar­heids­stu­die door Miss Miyagi en T’Jonck Nilis en de inter­ven­ties van Club Efemeer (Maarten Vanermen & Arnaud De Wolf) en van Fijn Atelier & Stiel.

SILO’s, Vaartkom

zater­dag 5 mei

10 – 17u