Club Efemeer


Studio Vaartstraat
Periode: 01.05.2017—…

Maarten Vanermen (°1986) woont in Schaarbeek en werkt in Leuven. Hij behaal­de zijn mas­ter beel­den­de kun­sten aan LUCA Brussel en volg­de daar­na het post­gra­du­aat pro­gram­ma Transmedia in Brussel.

Arnaud De Wolf (°1981) woont en werkt in Brussel en Leuven. Hij stu­deer­de foto­gra­fie aan Sint-Lukas Brussel en media­kunst aan de Bauhaus-Universität Weimar.


Website
Unholylight (Un)holy light, 2019 in collaboration with Up High Collective Sint-Michielskerk, Leuven Uithetdonker Uit het donker, 2020 De Warande, Turnhout × De Hoge Rielen, Kasterlee. Foto © Sepp Van Dun Maakleerplek MaakLeerPlek, 2018 &and festival, Leuven Howgreatitis min How great it is to meet again after such a time, 2021 in collaboration with Bétina Abi Habib Stelplaats, Leuven Schouwburg min 150 jaar schouwburg, 2017 in collaboration with Onkruid Stadsschouwburg, Leuven

Studio View

MDC CASCO 01 030 LR © Michiel De Cleene

Club Efemeer

Club Efemeer ont­stond in 2017 als een samen­wer­king tus­sen beel­dend kun­ste­naars Maarten Vanermen en Arnaud De Wolf tij­dens hun resi­den­tie in Cas-co in Leuven. Ze creëerden een tij­de­lij­ke club voor het afsluit­feest van de open studio’s. Deze instal­la­tie, die enkel bestond uit licht, door­brak zowel sce­no­gra­fisch als esthe­tisch alle con­ven­ties. Sindsdien creëren ze scenografieën voor en geïnspireerd door de nacht en nadien ook auto­no­me installaties.

Naast hun indi­vi­du­e­le en col­lec­tie­ve prak­tijk is Maarten cura­tor beel­den­de kun­sten bij Pilar, Huis voor Kunst & Wetenschap, van de Vrije Universiteit Brussel en voert Arnaud een onder­zoek naar de sce­no­gra­fi­sche en dra­ma­tur­gi­sche aspec­ten van clubcultuur.