11—24.03.2021
Darwin T. Cabrera – Between Two Currents

N1 Darwin T Cabrera Between Two Currents

Tijdens zijn N+1 resi­den­tie in Cas-co ont­wik­kel­de Cabrera de reeks Between Two Currents”. Cabrera neemt de toe­schou­wer mee in zijn denk­pro­ces: hij obser­veert pas­san­ten en gebeur­te­nis­sen die zich in de open­ba­re ruim­te van Leuven ont­plooi­en, tus­sen twee moment­op­na­mes in. Vluchtige inter­ac­ties, inter­rup­ties, inti­mi­teit, maar ook momen­ten van zelf­re­flec­tie, ver­heft hij tot por­tret­ten op de grens tus­sen foto en video.

Darwin T. Cabrera (°1995, Ecuador, woont en werkt in Antwerpen) werkt hoofd­za­ke­lijk met foto­gra­fie en video. Het ver­trek­punt van zijn werk is de vraag wat een beeld tot een por­tret maakt. Is het de manier waar­op men­sen zich ver­hou­den tot de lens of de act van het foto­gra­fe­ren zelf? Wat wordt er prijs­ge­ge­ven en wat juist niet? Cabrera maak­te por­tret­reek­sen van jon­ge men­sen in het nacht­le­ven, toe­val­li­ge pas­san­ten op straat in Schaarbeek, men­sen in publie­ke zwem­ba­den, etc.

In zijn recen­te werk intro­du­ceert hij video en sequen­ties, die een tijds­ge­bon­den en ruim­te­lij­ke dimen­sie aan zijn werk toe­voe­gen. In een serie video­por­tret­ten van kin­de­ren uit een voet­bal­ploeg in een bui­ten­wijk van Antwerpen, speelt hij bewust met de span­ning tus­sen moment­op­na­me en tijdsverloop.

Darwin T. Cabrera stu­deer­de af in 2019 Master Fotografie Luca School of Arts Sint-Lukas Brussel. Momenteel stu­deert hij Master Filmstudies aan Universiteit Antwerpen. Hij toon­de zijn werk o.a. in Kavka Antwerpen, Recyclart Brussel, Stelplaats Leuven en OC Luchtbal Antwerpen.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.