Darwin T. Cabrera


Off the Grid
Periode: 21.09.2020—10.03.2021

Darwin T. Cabrera (°1995, Ecuador) stu­deer­de af in 2019 als Master Fotografie. Hij toon­de zijn werk o.a. in Kavka Antwerpen, Recyclart Brussel en Stelplaats Leuven.


Website
DARWIN T CABRERA 2 N1 Darwin T Cabrera Between Two Currents min N1 DARWIN T CABRERA verlengd DARWIN T CABRERA

Darwin T. Cabrera

Darwin T. Cabrera werkt hoofd­za­ke­lijk met foto­gra­fie en video. In zijn werk gaat hij op zoek naar wat een beeld tot een por­tret maakt. Is het de manier waar­op men­sen zich ver­hou­den tot de lens of de act zelf van het foto­gra­fe­ren? Hij maak­te por­tret­reek­sen van jon­ge men­sen in het nacht­le­ven, toe­val­li­ge pas­san­ten op straat in Schaarbeek, men­sen in publie­ke zwem­ba­den, kin­de­ren uit een jeugd­voet­bal­ploeg, … Cabrera voegt aan het por­tret als beeld tijds­ge­bon­den en ruim­te­lij­ke dimen­sies toe door in het werk­pro­ces en de pre­sen­ta­tie ervan foto­gra­fi­sche sequen­ties of video te intro­du­ce­ren. Hij toont de con­fron­ta­tie van het indi­vi­du met de came­ra door de span­ning tus­sen moment­op­na­me en tijds­ver­loop van het por­tret zicht­baar te maken.

Tijdens zijn N+1 resi­den­tie wil Cabrera de ver­we­ven­heid tus­sen video­por­tret­ten en bij­voor­beeld een soci­aal en fami­li­aal weef­sel ver­der verkennen.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.