01—15.12.2022
SILODROME: ELAPSE - groepspresentatie Curating the Young ft. Studio Annext

MDC CASCO 01 005 LR

(NL)

Met de ten­toon­stel­ling ELAPSE maakt Curating the Young ruim­te voor een dia­loog tus­sen vier kun­ste­naars (resi­den­ten van de ate­lier­wer­king Studio Annext) en de uit­zon­der­lij­ke con­text van oude silo’s aan de Leuvense Vaartkom. Als res­tant van de laat­ste indu­stri­ë­le maal­de­rij van de stad, kun­nen de silo’s gezien wor­den als een plek van reflec­tie over de voort­du­ren­de ont­wik­ke­ling en ver­gan­ke­lijk­heid van onze leefomgeving.

De gese­lec­teer­de kun­ste­naars hou­den de silo’s en hun geschie­de­nis een spie­gel voor door dezelf­de the­ma’s, name­lijk pro­ces, bewe­ging, ont­wik­ke­ling en trans­for­ma­tie, te mate­ri­a­li­se­ren in hun eigen kunst­prak­tij­ken. De naken­de pri­va­ti­se­ring van de silo’s zet de urgen­tie van deze artis­tie­ke ges­tes ver­der op scherp.

  • Andrei Haesen zoomt, tot op micro­ni­veau, in op pro­ces­sen, inter­ac­ties en des­in­te­gra­ties waar­bij het ver­tra­gen of stil­leg­gen van tijd een gro­te rol speelt.
  • Jan Van Eijgen gebruikt schim­mels als medi­um om de ver­hou­ding tus­sen de mens en feno­me­nen als tran­si­tie en rege­ne­ra­tie te onderzoeken.
  • De wer­ken van Maarten De Laet heb­ben een sur­re­a­lis­tisch effect en cre­ë­ren hier­door een nieuw universum.
  • Geïnspireerd door haar per­soon­lij­ke col­lec­tie van gevon­den voor­wer­pen tast Amber Roucourt de grens van de fra­gi­li­teit van het medi­um op een per­for­ma­tie­ve en speels manier af waar­bij bewe­ging steeds cen­traal staat.

Gecureerd door Camille Dumont, Diete Thury, Justine Lambrechts en Gertjan Oskar.

De ten­toon­stel­ling wordt op ver­schil­len­de momen­ten geac­ti­veerd tij­dens een publiek pro­gram­ma op maat van de silo’s, gecon­ci­pi­eerd door o.a. Cas-co, Curating the Young en (sta­ke­hol­ders van) maakleerplek.

(ENG)


With the exhi­bi­ti­on ELAPSE, Curating the Young faci­li­ta­tes a dia­lo­gue bet­ween four artists (resi­ding in the ate­liers of Studio Annext) and the excep­ti­o­nal con­text of the old silos at the Vaartkom in Leuven. As a remain­der of the city­’s last indu­stri­al mill, the silos can be seen as a pla­ce of reflec­ti­on on the con­ti­nuous devel­op­ment and imper­ma­nen­ce of our living environment. 

The selec­ted artists hold up a mir­ror to the silos and their his­to­ry by mate­ri­a­li­zing the same the­mes in their own art prac­ti­ces, name­ly pro­cess, move­ment, devel­op­ment and trans­for­ma­ti­on. The impen­ding pri­va­ti­za­ti­on of the silos fur­ther accen­tu­a­tes the urg­en­cy of the­se artis­tic gestures.

  • Andrei Haesen zooms in, down to the micro level, on pro­ces­ses, inter­ac­ti­ons and disin­te­gra­ti­ons in which slo­wing down or stop­ping time plays a major role.
  • Jan Van Eijgen uses fun­gi as a medi­um to inves­ti­ga­te the rela­ti­ons­hip bet­ween humans and phe­no­me­na such as tran­si­ti­on and regeneration.
  • The works of Maarten De Laet have a sur­re­a­lis­tic effect and cre­a­te a new universe.
  • Inspired by her per­so­nal col­lec­ti­on of found objects, Amber Roucourt explo­res the boun­da­ries of the fra­gi­li­ty of cera­mics in a per­for­ma­ti­ve and play­ful way, and in which move­ment is always central.

Curated by Camille Dumont, Diete Thury, Justine Lambrechts and Gertjan Oskar.

The exhi­bi­ti­on will be acti­va­ted on seve­r­al moments, during a broad public pro­gram­me tai­lor-made for the silos, and pro­vi­ded for by Cas-co, Curating the Young and (sta­ke­hol­ders of) maakleerplek.