27.03.2019, 00:00—00:00
Kaïn Walgrave (Let's Talk Leuven)

Stuk kain walgrave

In zijn ten­toon­stel­ling in STUK gaat Walgrave op zoek naar een manier om een dyna­misch uni­ver­sum van schil­de­rij­en, prints en teke­nin­gen uit diver­se mate­ri­a­len open te plooi­en: hoe toon en archi­veer je op line­ai­re wij­ze iets dat an sich rizo­ma­tisch is van struc­tuur? Hoe begin je aan iets dat gega­ran­deerd zal falen?

Sinds najaar 2017 wer­ken Cas-co en STUK samen aan een pre­sen­ta­tie­plat­form voor beel­den­de kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co. STUKcafé biedt hier­bij expo­ruim­te aan Cas-co resi­den­ten (N+1 & STUDIO) die de bezoe­kers ver­ras­sen met beel­dend werk uit de Cas-co Studio’s.

Het uit­gangs­punt van [Walgrave’s] onder­zoek is irra­ti­o­neel, maar de werk­me­tho­de geor­dend en pre­cies. Bij elke stap wenst de kun­ste­naar zijn onder­zoek te orde­nen, te ana­ly­se­ren en te archi­ve­ren. Telkens rij­zen er nieu­we vra­gen en groeit de com­plexi­teit. (…). Onze geest wenst in een wereld te leven die we enigs­zins over­zien, maar de nieuws­gie­rig­heid drijft ons voor­uit. De para­dox van het archief is (…) een meta­foor voor [onze] zoek­tocht naar kennis (…)”.

2018 – Filip Luyckx

Kaïn Walgrave is een beel­dend kun­ste­naar gefas­ci­neerd door mate­ri­a­len en mate­ri­aal­on­der­zoek en door de ver­bin­din­gen die tus­sen zijn wer­ken ont­staan. In zijn dage­lijk­se prak­tijk laat Walgrave mate­ri­a­len zoals papier, doek, verf, hars en lijm in fysie­ke en che­mi­sche pro­ces­sen op elkaar inwer­ken om ze daar­na in wis­se­len­de con­stel­la­ties te pre­sen­te­ren en te archi­ve­ren. De onder­zoeks­vra­gen en/​of keu­ze van mate­ri­aal lin­ken de schil­de­rij­en, prints en teke­nin­gen op meer­vou­di­ge wij­ze aan elkaar. De kruis­ver­wij­zin­gen vor­men een com­plex web, een eigen wereld. Dit uni­ver­sum – in de vorm van een werk­ar­chief – maakt intrin­siek deel uit van Walgrave’s prak­tijk. Elk beeld uit het archief is dan ook te begrij­pen als een moment­op­na­me, dat tege­lij­ker­tijd een hele reeks beel­den in zich vat, reeds bestaan­de en nog te creëren.

STUKCAFÉ

27.0319.05.19

OPENING & ARTIST TALK

WO 27.03.19 — 19:00

Kaïn Walgrave in gesprek met Sammy Ben Yakoub