19—20.08.2017
SOLO #1: D.D. Trans

DD Trans 07 aug 2017 45

Vanaf zater­dag 19 augus­tus toont D.D. Trans het resul­taat van de eer­ste edi­tie SOLO 2017, zomer­re­si­den­tie Machelen-aan-de-Leie.

SOLO zomer­re­si­den­tie is een tij­de­lijk resi­den­tie­pro­gram­ma in de Mariakapel naast het Roger Raveelmuseum. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen en Cas-co uit Leuven in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum.

PROGRAMMA 2017

* resi­den­tie juli/​aug: D.D. Trans

open: 19 & 20.08, 11 – 17u

20.08, 11u: Herman Leenders, Paul Demets en Guido van Heulendonk lezen voor uit tek­sten die tot stand kwa­men na een ont­moe­ting met het werk van D.D. Trans.

* resi­den­tie aug/​sep: Wannes Goetschalckx

open: 23 & 24.09, 11 – 17u

* resi­den­tie sep/​okt: Steven Baelen

open: 21 & 22.10, 11 – 17u

SOLO is een geza­men­lijk pro­ject van 3 Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties rond de pro­fes­si­o­ne­le onder­steu­ning van beel­dend kun­ste­naars. De resi­den­tie in Machelen is een case­stu­dy voor een struc­tu­re­le samen­wer­king om met gebun­del­de krach­ten in te kun­nen gaan op vra­gen uit een regio rui­mer dan het ste­de­lij­ke wer­kings­ge­bied en op kan­sen van bv. tij­de­lij­ke leeg­stand in lan­de­lij­ke gebieden.

De inter­com­mu­na­le VENECO stelt de kapel voor 2 jaar ter beschik­king als werk- en ver­blijf­plaats voor kun­ste­naars. VENECO inves­teer­de in een basis­re­no­va­tie om de plek gebruiks­klaar te maken: sani­tair en voor­zie­nin­gen wer­den opnieuw aan­ge­legd en er werd een ver­blijfs­mo­du­le gere­a­li­seerd, ont­wor­pen en gebouwd door architect/​kunstenaar Olivier Goethals.