16—20.09.2022
Misoogst - DE HOOP

Scene 8 instagrampost

Met veel ple­zier nodi­gen wij je uit voor de samen­komst en ten­toon­stel­ling Misoogst, van 16 tot en met 20 sep­tem­ber in Cas-co, Leuven. 

Misoogst is het eind­sta­ti­on van het pro­ject De Hoop, een noma­di­sche tuin. In deze tuin kweek­ten Katinka de Jonge, Laurens Mariën, Zoë Brennan en Marie Malingreau samen met hon­der­den Leuvenaars alle ingre­di­ën­ten voor een typisch Belgisch fast­food gerecht: frie­ten met mayonnaise. 

Voor Misoogst wer­den diver­se kun­ste­naars uit­ge­no­digd om van­uit hun eigen prak­tijk te reflec­te­ren op the­ma’s die een rol spe­len in dit pro­ject: bv. kring­lo­pen, groen­struc­tu­ren, kli­maat­ver­an­de­ring, DIY en voedselketens.16.09, Gathering (13u00 — 19u00)


Op 16 sep­tem­ber vindt een Gathering’ plaats van kun­ste­naars die wer­ken op het snij­vlak van kunst en eco­lo­gie. Gehost door NEIN, pre­sen­te­ren ze hun prak­tij­ken via per­for­man­ces, talks en work­shops en geven inzicht in hun rela­tie tot alle niet-men­se­lij­ke enti­tei­ten die ons omringen. 

In de mar­ge van deze gathering orga­ni­seert het Platform voor Audiovisuele Media PAM p.m.: ron­de­ta­fel­ge­sprek­ken’ (meer info en inschrij­ving).

Scene 8 post 1

1620.09, Interactieve Tentoonstelling (14u00 — 18u00)


Van 16 tot 20 sep­tem­ber loopt een inter­ac­tie­ve ten­toon­stel­ling waar­bij het publiek wordt uit­ge­no­digd om deel te wor­den van De Hoop door te hel­pen met het oog­sten van de laat­ste ingre­di­ën­ten. Ook zijn er diver­se instal­la­ties te zien van kun­ste­naars en col­lec­tie­ven die van­uit hun prak­tijk reflec­te­ren op de onzicht­ba­re ingre­di­ën­ten van De Hoop, zoals water, lucht en aar­de. Wat gebeurt er als je een ten­toon­stel­ling zélf als eco­sys­teem gaat zien? 

Scene 8 post 2

Meer info

Meer info vind je op de web­si­te van de HOOP, de web­si­te van Werktank of inst­agram (@een_hoopje_hoop).

Dit pro­ject kwam tot stand in het kader van Zomertank, een pro­ject van: Werktank Factory. Mede moge­lijk gemaakt door: Cas-co, maak­leer­plek, STUK, Nein, Buurtcentrum Sint Maartensdal en alle hopers!

Met steun van De Vlaamse overheid.