09—18.12.2021
Dyptich Piece (2021) - Tim Evers

Omslag

[NL]
Tijdens zijn N+1 resi­den­tie in Cas-co werk­te Tim Evers rond het gege­ven en de tra­di­tie van de dip­tiek. Hij ont­wik­kel­de een aan­tal por­tret­ten in rela­tie tot de pic­tu­ra­le en fysi­sche ruim­te, en cre­ëer­de op die manier vier wer­ken tegen­over en naast elkaar.

Tim Evers (1998) is voor­na­me­lijk werk­zaam als foto­graaf. Hij stu­deer­de af aan LUCA School of Arts Brussel in 2021. In zijn prak­tijk ver­werkt hij auto­bi­o­gra­fi­sche onder­wer­pen zoals zijn ver­huis van het plat­te­land naar een stad.[ENG]
During his N+1 resi­d­en­cy in Cas-co Tim Evers wor­ked on the sub­ject and tra­di­ti­on of the dip­tych. He devel­o­ped a num­ber of port­raits that rela­te to the pic­to­ri­al and phy­si­cal spa­ce, thus cre­a­ting four works side by sid and oppo­si­te to each other.

Tim Evers (1998) is an artist main­ly wor­king within the field of pho­to­grap­hy. He gra­du­a­ted from LUCA school of Arts Brussels in 2021. Tims prac­ti­ce focu­ses main­ly on his expe­rien­ces of moving from a rural area to an urban area.