14.12.2023—03.03.2024
M Leuven: let there be no fuss - Anna Van der Ploeg

20231213 DOKA MUSEUM M2849 web

Anna van der Ploeg was in het voor­jaar van 2023 vijf maan­den te gast in de M‑residentie in Cas-co. Van der Ploeg werkt voor­na­me­lijk met schil­der­kunst, beeld­houw­kunst en gra­fiek. Ze is geïn­te­res­seerd in men­se­lij­ke inter­ac­ties, taal en inscrip­tie en hoe deze zich ver­hou­den tot voor­ge­schre­ven rol­len, scripts en dia­lo­gen. Het resul­taat van haar onder­zoek toont Anna in een van de museumzalen.


Van der Ploegs werk wordt gevoed door haar obser­va­ties van momen­ten van men­se­lij­ke inter­ac­tie en wel­be­spraakt­heid. Ze tracht de dyna­miek van taal en de pre­ca­ri­teit van inter­ac­ties in beeld te vat­ten: hoe die zich ont­vou­wen, slin­ge­rend voort­be­weegt om daar­na te ver­dwij­nen. Vanuit deze fas­ci­na­tie ver­za­melt Van der Ploeg Do It Yourself-pos­ters. De pos­ters wor­den eigen­han­dig door de bood­schap­per gemaakt en ver­spreid. Ze zijn een mani­fes­ta­tie van een ver­lan­gen om gehoord te wor­den, een gedach­te of bood­schap de wereld in te stu­ren. De DIY-pos­ter cre­ëert een por­tret van een gemeen­schap, haar aan­bod, zor­gen, behoef­ten en bemid­delt de uit­wis­se­ling tus­sen vreem­den op een hyper­lo­ka­le en ana­lo­ge manier

Geïnspireerd door de gevon­den pos­ters, cre­ëert Van der Ploeg nieu­we sculp­tu­ren. Ze com­bi­neert ele­men­ten van beeld­houw­kunst met schil­der­kunst, om zo tot een eigen metho­de van het bewer­ken, snij­den en beschil­de­ren van mul­ti­plex te komen. Daarnaast expe­ri­men­teer­de ze tij­dens de resi­den­tie voor het eerst met mar­mo­le­um, een natuur­lij­ke grond­stof­mix die gebruikt wordt als vloerbekleding.

Het toon­mo­ment toont Van der Ploegs onder­zoek in de vorm van een klein­scha­li­ge pre­sen­ta­tie in een van de muse­um­za­len, aan­ge­vuld met een tekst van schrij­ver Persis Bekkering.

20231213 DOKA MUSEUM M2838 web
20231213 DOKA MUSEUM M2843 web
20231213 DOKA MUSEUM M2844 web
20231213 DOKA MUSEUM M2849 web
20231213 DOKA MUSEUM M2852 web