20.10.2023—03.03.2024
let there be no fuss - Anna Van der Ploeg

EB 20230504 023 min

Anna van der Ploeg was in het voor­jaar van 2023 vijf maan­den te gast in de M‑residentie in Cas-co. Van der Ploeg werkt voor­na­me­lijk met schil­der­kunst, beeld­houw­kunst en gra­fiek. Ze is geïn­te­res­seerd in men­se­lij­ke inter­ac­ties, taal en inscrip­tie en hoe deze zich ver­hou­den tot voor­ge­schre­ven rol­len, scripts en dia­lo­gen. Het resul­taat van haar onder­zoek toont Anna in een van de museumzalen.


Van der Ploegs werk wordt gevoed door haar obser­va­ties van momen­ten van men­se­lij­ke inter­ac­tie en wel­be­spraakt­heid. Ze tracht de dyna­miek van taal en de pre­ca­ri­teit van inter­ac­ties in beeld te vat­ten: hoe die zich ont­vou­wen, slin­ge­rend voort­be­weegt om daar­na te ver­dwij­nen. Vanuit deze fas­ci­na­tie ver­za­melt Van der Ploeg Do It Yourself-pos­ters. De pos­ters wor­den eigen­han­dig door de bood­schap­per gemaakt en ver­spreid. Ze zijn een mani­fes­ta­tie van een ver­lan­gen om gehoord te wor­den, een gedach­te of bood­schap de wereld in te stu­ren. De DIY-pos­ter cre­ëert een por­tret van een gemeen­schap, haar aan­bod, zor­gen, behoef­ten en bemid­delt de uit­wis­se­ling tus­sen vreem­den op een hyper­lo­ka­le en ana­lo­ge manier

Geïnspireerd door de gevon­den pos­ters, cre­ëert Van der Ploeg nieu­we sculp­tu­ren. Ze com­bi­neert ele­men­ten van beeld­houw­kunst met schil­der­kunst, om zo tot een eigen metho­de van het bewer­ken, snij­den en beschil­de­ren van mul­ti­plex te komen. Daarnaast expe­ri­men­teer­de ze tij­dens de resi­den­tie voor het eerst met mar­mo­le­um, een natuur­lij­ke grond­stof­mix die gebruikt wordt als vloerbekleding.

Het toon­mo­ment toont Van der Ploegs onder­zoek in de vorm van een klein­scha­li­ge pre­sen­ta­tie in een van de muse­um­za­len, aan­ge­vuld met een tekst van schrij­ver Persis Bekkering.

EB 20230504 023 min
EB 20230504 022 min
EB 20230504 021 min
EB 20230504 018 min
EB 20230504 007 min
EB 20230504 006 min
EB 20230504 011 min