Anna van der Ploeg


M-Residentie
Periode: 13.03—30.07.2023

ENG

Anna van der Ploeg (°1992, Cape Town, South Africa) lives in Brussels and works in Leuven. She gra­du­a­ted from KASK in 2022 with a Master Fine Arts. Prior to this, she obtai­ned her Bachelor in Fine Arts from the University of Cape Town. She par­ti­ci­pa­ted in seve­r­al group and solo exhi­bi­ti­ons at home and abroad and has work in the col­lec­ti­on of the V&A Museum and the South African National Bank, among others. Last year, she was artist in resi­den­ce at David Krut Workshop in South Africa.NL

Anna van der Ploeg (°1992, Kaapstad, Zuid-Afrika) woont in Brussel en werkt in Leuven. Ze stu­deer­de in 2022 af aan het KASK met een Master Fine Arts. Hiervoor behaal­de ze haar Bachelor Fine Arts aan de University of Cape Town. Ze nam deel aan ver­schil­len­de groeps- en solo­ten­toon­stel­lin­gen in bin­nen- en bui­ten­land en heeft o.a. werk in de col­lec­tie van het V&A Museum en de Zuid-Afrikaanse Nationale bank. Ze was afge­lo­pen jaar artist in resi­den­ce bij David Krut Workshop in Zuid-Afrika.


12 Anna van der Ploeg In absentia 120x160cm 2022 11 Anna van der Ploeg Deep pocket 200x123cm 2022 7 Anna van der Ploeg Built upon rocks 92x76 2020 6 Private Investigator In absentia Proof of life 2022 2 Anna van der Ploeg Gosling 60x90 2022

Anna van der Ploeg

ENG

M offers Anna van der Ploeg a resi­d­en­cy spot at Cas-co for five months. Van der Ploeg (°1992, Cape Town) is a con­tem­po­ra­ry artist from South Africa. She works main­ly with pain­ting, sculp­tu­re and graphics.

Van der Ploeg is inte­rested in human inter­ac­ti­ons, inscrip­ti­on and how they rela­te to pre­scri­bed roles, scripts and dia­lo­gues. She explo­res the pre­ca­ri­ty of inter­ac­ti­ons bet­ween stran­gers and acquain­tan­ces. In recent pro­jects, this mani­fests itself in an exa­mi­na­ti­on of tables — an object that faci­li­ta­tes encoun­ter and exchan­ge — and Do It Yourself pos­ters.

Van der Ploeg’s wor­king pro­cess is labour-inten­si­ve and spe­ci­a­li­sed. Inspired by wood­block prin­ting, she com­bi­nes ele­ments of sculp­tu­re with pain­ting and devel­o­ped her own method of car­ving, cut­ting and pain­ting ply­wood.

At the M resi­den­ce, Van der Ploeg will con­ti­nue her research into DIY pos­ters.
Since com­pu­ters and prin­ters beca­me wide­ly acces­si­ble, pos­ters have beco­me ubi­qui­tous in the street sce­ne: from the mis­sing pos­ter’, the wan­ted pos­ter’, to sear­ches rela­ted to jobs, pets or events.NL

M biedt Anna van der Ploeg gedu­ren­de vijf maan­den een resi­den­tie­plek in Cas-co. Van der Ploeg (°1992, Kaapstad) is een heden­daag­se kun­ste­naar uit Zuid-Afrika. Ze werkt voor­na­me­lijk met schil­der­kunst, beeld­houw­kunst en grafiek

Van der Ploeg is geïn­te­res­seerd in men­se­lij­ke inter­ac­ties, inscrip­tie en hoe deze zich ver­hou­den tot voor­ge­schre­ven rol­len, scripts en dia­lo­gen. Ze onder­zoekt de pre­ca­ri­teit van inter­ac­ties tus­sen vreem­den en beken­den. In recen­te pro­jec­ten uit dit zich in een onder­zoek naar tafels – een object dat ont­moe­ting en uit­wis­se­ling moge­lijk maakt – en Do It Yourself-posters.

Van der Ploegs werk­pro­ces is arbeids­in­ten­sief en gespe­ci­a­li­seerd. Geïnspireerd door de hout­blok­druk­kunst, com­bi­neert ze ele­men­ten van beeld­houw­kunst met schil­der­kunst en ont­wik­kel­de ze haar eigen metho­de van het bewer­ken, snij­den en beschil­de­ren van mul­ti­plex.

In de M‑residentie zal Van der Ploeg haar onder­zoek naar DIY-pos­ters ver­der­zet­ten. Sinds com­pu­ters en prin­ters breed toe­gan­ke­lijk wer­den, zijn pos­ters alom ver­te­gen­woor­digd in het straat­beeld: de ver­mist-pos­ter’, de gezocht-pos­ter’ tot zoek­op­drach­ten rond jobs, huis­die­ren of evenementen.